fbpx

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน‌ ‌

วัน‌นี้‌ครู‌หนุ่ม‌จะขอ‌ ‌เล่า‌เกี่ยว‌กับ‌แนวคิด‌ ‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌นะ‌ครับ‌ ‌ซึง‌จาก‌หัวข้อ‌นี้‌ ‌อาจ‌สร้าง‌ความ‌
สงสัย‌ ‌ให้‌กับ‌ผปค‌.‌ ‌ใน‌หลายๆ‌ ‌ส่วน‌ ‌ ‌
จาก‌การ‌ค้นคว้า‌ ‌ใน‌ ‌google‌ ‌เวป‌ ‌www.krucom.net‌ ‌ได้‌อธิบาย‌ไว้‌เป็น‌อย่าง‌ดี‌ ‌กล่าว‌คือ‌ ‌ ‌

“‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌(Flipped‌ ‌Classroom)‌ ‌เป็น‌แนวทาง‌การ‌จัดการ‌เรียน‌การ‌สอน‌แบบ‌ใหม่‌ ‌โดย‌ให้‌
นักเรียน‌ ‌“‌เรียน‌ที่‌บ้าน‌-‌ทำการ‌บ้าน‌ที่‌โรงเรียน‌”‌ ‌ปัจจุบัน‌ ‌กระแส‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌เป็น‌ที่‌นิยม‌อย่าง‌มาก‌
ใน‌สหรัฐอเมริกา‌ ‌และ‌ใน‌ปี‌การ‌ศึกษา‌ ‌พ‌.‌ศ‌.‌ ‌2556‌ ‌นี้‌ ‌ชั้น‌เรียน‌ใน‌โรงเรียน‌ประถม‌ศึกษา‌และ‌มัธยมศึกษา‌ของ‌
ไทย‌ก็‌จะ‌นา‌แนวคิด‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌มา‌ใช้‌ด้วย‌เช่น‌กัน‌”‌ ‌

“‌โดย‌ยึด‌หลัก‌ที่‌ว่า‌ ‌เวลา‌ที่‌นักเรียน‌ต้องการ‌พบ‌ครู‌จริงๆ‌ ‌คือ‌ ‌เวลา‌ที่‌เขา‌ต้องการ‌ความ‌ช่วย‌เหลือ‌ ‌เขา‌ไม่‌ได้‌
ต้องการ‌ให้‌ครู‌อยู่‌ใน‌ชั้น‌เรียน‌เพื่อ‌สอน‌เนื้อหา‌ต่างๆ‌ ‌‌(‌ทั้ง‌ใน‌ลักษณะ‌อ่าน‌ให้‌ฟัง‌ ‌พูด‌ให้‌ฟัง‌ ‌หรือ‌ ‌ให้‌นักเรียน‌จด‌
ตาม‌,‌ครู‌หนุ่ม‌)‌‌ ‌เพราะ‌เขา‌สามารถ‌ศึกษา‌เนื้อ‌หา‌นั้นๆ‌ ‌ด้วย‌ตนเอง‌ ‌ถ้า‌ครู‌บันทึก‌วิดีโอ‌การ‌สอน‌ให้‌เด็ก‌ไป‌ดู‌
เป็นการ‌บ้าน‌ ‌แล้ว‌ครู‌ใช้‌ชั้น‌เรียน‌สา‌ห‌รับ‌ชี้แนะ‌นักเรียน‌ให้‌เข้าใจ‌แก่น‌ความ‌รู้‌จะ‌ดี‌กว่า‌‌(‌ช่วย‌ฝึก‌ให้‌เด็กๆ‌ ‌ใช้‌
เวลา‌ให้‌ห้องเรียน‌แบบ‌ที่‌ทุก‌คน‌มา‌อยู่‌ด้วย‌กัน‌ ‌อย่าง‌กระ‌ชัด‌ ‌คุ้ม‌ค่า‌ ‌เกิด‌การ‌แลก‌เปลี่ยน‌ ‌วิเคราะห์‌ ‌พูด‌คุย‌กัน‌)‌ ‌ ‌

ใน‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌ครู‌จะ‌แจก‌สื่อ‌ให้‌เด็ก‌ไป‌ศึกษา‌ล่วง‌หน้าที่‌บ้าน‌ ‌เมื่อ‌มา‌เข้า‌ชั้น‌เรียน‌ใน‌วัน‌รุ่ง‌ขึ้น‌ ‌
นักเรียน‌จะ‌ซัก‌ถาม‌ข้อ‌สงสัย‌ต่างๆ‌ ‌(‌‌เด็ก‌ไทย‌ต้อง‌ฝึก‌เยอะๆ‌,‌ครู‌หนุ่ม‌‌)‌ ‌จาก‌นั้น‌ก็‌ลงมือ‌ทำงาน‌ที่‌ได้‌รับ‌มอบ‌
หมาย‌เป็น‌ราย‌บุคคล‌หรือ‌ราย‌กลุ่ม‌โดย‌มี‌ครู‌คอย‌ ‌ให้‌คำ‌แนะ‌นา‌ตอบ‌ข้อ‌สงสัย‌”‌ ‌

ซึ่ง‌สอดคล้อง‌กับ‌ภาวะ‌ ‌COVID19‌ ‌ใน‌ปัจจุบัน‌ ‌ที่‌เด็ก‌จะ‌ต้อง‌เรียน‌ที่‌บ้าน‌มาก‌ขึ้น‌ ‌กลับ‌มา‌เรียน‌ใน‌ห้องเรียน‌ ‌
แค่‌บาง‌วัน‌ใน‌หนึ่ง‌สัปดาห์‌ ‌ ‌

และ‌ ‌การ‌เรียน‌แบบ‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌ยัง‌เป็นการ‌เรียน‌ที่‌มุ่ง‌เน้น‌ ‌“‌ความ‌สนใจ‌ของ‌ผู้‌เรียน‌เป็น‌สำคัญ‌”‌ ‌
เพราะ‌ธรรมชาติ‌ของ‌มนุษย์‌ ‌จะ‌สนใจ‌ ‌ให้‌สมาธิ‌ ‌ให้‌ความ‌พยายาม‌ ‌กับ‌ ‌สิ่ง‌ที่‌ตน‌ใจ‌อยู่‌ก่อน‌แล้ว‌ ‌จึง‌ไม่‌ต้อง‌เกิด‌
การ‌บังคับ‌ ‌หรือ‌ ‌หา‌กลวิธี‌เพื่อ‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน‌ ‌แม้‌คุณครู‌จะ‌กำหนด‌หัวข้อ‌หลัก‌ให้‌นักเรียน‌ทุก‌คน‌
เหมือน‌กัน‌ ‌แต‌ ‌

การ‌เรียน‌แบบ‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌เป็นการ‌เรียน‌ที่‌เรา‌ต้อง‌ปรับ‌ความ‌เชื่อ‌เรื่องการ “เรียนหนังสือ” ‌ให้‌เป็น‌แนว “การเรียนรู้” ‌ตรงที่‌ว่า‌ ‌โลก‌นี้‌กว้าง‌ใหญ่‌
มากๆ‌ ‌ทุก‌แห่ง‌เต็ม‌เป็น‌ด้วย‌เรื่อง‌ราว‌ ‌ความ‌รู้‌ ‌ทักษะ‌ ‌ที่‌หลอม‌รวม‌กัน‌ ‌จึง‌มี‌แง่‌มี‌มุม‌ให้‌เรียน‌รู้‌ ‌ได้‌อย่าง‌ไม่‌จบ‌ไม่‌
สิ้น‌ ‌และ‌ ‌สื่อ‌ ‌Digital‌ ‌เช่น‌ ‌Youtube‌ ‌,Google‌ ‌เป็น‌แหล่ง‌ค้นคว้า‌แบบ‌ ‌เจาะจง‌,‌ ‌ทัน‌เวลา‌ ‌เพื่อ‌ให้‌เกิด‌การ‌
ค้นคว้า‌ ‌ทั้ง‌แนว‌ลึก‌และ‌ ‌แนว‌กว้าง‌ ‌ใน‌หัวข้อ‌ที่‌เด็ก‌สนใจ ทำ‌ได้‌เป็น‌อย่าง‌ดี‌ ‌ ‌
วันนี้ ครูหนุ่มมา เกรินคราวๆ ให้ก่อนนะครับ
พบ‌กัน‌ใหม่‌ ‌ใน‌หัวข้อ‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌ใน‌แง่‌และ‌ใน‌มุ‌มอื่นๆ‌ ‌นะ‌ครับ‌ ‌
ครู‌หนุ่ม‌ ‌
Credit:
http://www.krucom.net/images/doc/flip.pdf

About The Author

rose innovation
Pivot ทักษะแห่งการอยู่รอดในโลกอนาคตProject base learning แนวคิดการเรียนรู้ ที่สอดรับกับการใช้ในชีวิตจริง