fbpx

Raise Robot Coding (Graphic & Python Programming)

เรียน Robot Coding (เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์) ด้วยภาษา รูปภาพ (เด็กเล็ก) หรือ Python (เด็กโต) เสริมทักษะ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ

รับน้องๆ อายุ 8 ขวบ -16 ปี นะครับ

Raise Robot Coding for kids เปิดแล้วครับ สำหรับน้องๆ เด็ก อายุ 9 ขวบ ขึ้นไป เรียน เขียนโปรแกรม

เสริมทักษะเด็กผ่านการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ LEGO Mindstorm Robot
แนวคิดหลักสูตร

 1. พัฒนาทักษะเด็ก ด้านการคิด อย่างเป็นระบบ ให้เข้าใจถึงตรรกะ ลำดับขั้นตอน ที่มาที่ไป การนำไปใช้ของข้อมูล ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัย กระบวนการสอนเชิงโครงงาน เพราะประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้ความรู้ที่ได้เกิดการย่อย และ นำมาใช้ทันที จนเกิดการ Insight (เข้าใจอย่างท่องแท้) ขึ้นภายในใจผู้เรียน
 2. ฝึกเด็กให้บุคลิกของนักประดิษฐ์ควบคุมหุ่นยนต์ โดยโครงงานที่น้องทำ จะเป็นโครงงานที่น้องมีส่วนร่วมสูง เป็นโครงงานที่น้องอยากทำ (มี Passion) ซึ่งน้องจะได้ ฝึกคิด ฝึกความพยายาม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องฝึกในวัยเด็ก เพื่อโตขึ้นเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์ ไม่ใช่แค่ผู้ใช้หุ่นยนต์เท่านั้น
 3. น้องมีความสุข ความสนุก ทั้งขณะคิด ลงมือทำ ทดลอง เล่น และ นำเสนอผลงาน
 4. โครงงานมีความ หลากหลาย ตรงกับ Style, Skill และ วัยของน้อง โครงงานมีความท้าทาย ยากในระดับที่น้องต้องพยายามบ้าง ถึงพยายามมาก แต่น้องสามารถทำเสร็จ ทำสำเร็จได้ ในแต่ละครั้งที่เรียน เสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง เพราะครูหนุ่มเชื่อว่า ถ้าเด็กได้พยายามบ้าง ทุ่มเทบ้าง จะทำให้เขาผูกพันและ ให้ความสำคัญ กับ การลงมือทำ
 5. เด็กเป็นศูนย์กลาง ในทุก Step ของการเรียน เน้นให้เด็กอยู่กับครู เป็นหลัก ไม่เน้นให้เด็กทำตาม Computer (ซึ่งสามารถศึกษาได้เองผ่าน Internet อยู่ก่อนแล้ว) แต่เน้นให้เด็กแก้โจทย์ผ่านการเขียนโปรแกรม โดยมีระบบความคิดเป็นฐาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังให้น้องๆที่เข้าร่วมการเรียนได้รับความรู้ ด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหา (Mission)
 2. เพื่อจุดประกายแนวความคิดและ ฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ (Computing Skill, Logical Skill)
 3. เพื่อส่งเสริมบรรยาย ของการทดลอง อย่างสนุกสนาน
 4. เพื่อค้นหาความถนัด ความชอบ ของตนเอง

จุดเด่นของ Raise Genius School:

 1. สอนเลโก้ เป็นกลุ่มเล็ก อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่าระดับป.ตรี และ ป.โท ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดยตรง น้องๆจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
 2. ไม่เน้นสอนตามคู่มือ แต่เน้นสอนให้เด็ก เขียนโปรแกรมแก้โจทย์สด โจทย์ที่สนใจ รวมถึง โจทย์ที่ใช้ใน การแข่งขันหุ่นยนต์ จริง
 3. เน้นสร้างผลงานจริง ดูได้จากการ Present ของน้องๆ
 4. สร้างเวทีให้น้องๆ ได้แสดงออกนอกสถานที่หลายๆ ช่วง ตลอดปี ดังตัวอย่างใน Click -> Event

กระบวนการเรียน ของ Raise Genius School:

 1. รับโจทย์ท้าทายจากคุณครู
 2. ออกแบบ Flow Chart ของการเขียนโปรแกรม และ อธิบายแนวคิดการแก้โจทย์ท้าทายที่คุณครูจ่ายโจทย์มาให้
 3. ลงมือประดิษฐ์อย่างเร็ว เน้น Function หลักๆ ของหุ่นยนต์ตัวนั้นๆ (ไม่เน้นตกแต่ง) และ เริ่มลงมือเขียนโปรแกรม
 4. ทดลอง ทดลอง ทดลอง แล้ว นำหุ่นยนต์ของตนกลับมาแก้ไข
 5. นำเสนอหุ่นยนต์ของตน พร้อม Run สด เพื่อให้ผปค. ชม หรือ เพื่อถ่าย  clip ส่ง ผปค. อีกที
 6. เล่นอย่างสนุกสนาน ตั้งโจทย์เพื่อท้าทายตนเองเพิ่มเติม พร้อมเสริมความมั่นใจให้ตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสร้างสรรค์งานที่ตรงใจของตนเองมากขึ้น หรือ รับโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

เส้นทางการเติบโต ตั้งแต่เล็กจนโต

 1. ประถม ฝึกทักษะ ปลูกฝั่งความชอบด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยี ผ่านการเรียน Course Raise Lego Robot
 2. ประถม ปลาย , มัธยมต้น ค้นหาความถนัด ด้านหุ่นยนต์ ผ่านการเรียน Course Raise Lego Robot Coding by Python
 3. มัธยมต้น ฝึกทักษะด้าน Robot Maker ผ่านการเรียน Course Raise Robot Maker
 4. มัธยมปลาย ฝึกความมั่นใจในอาชีพด้าน Robot & Automation และ ทำแฟ้มผลงาน ผ่านการเรียน Course Advance Raise Robot Maker

ข้อกำหนด

 1. น้องที่จะเรียนคอร์สนี้ จำเป็นที่จะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ เลโก้ ev3, Nxt ได้แล้วอย่างคล่องแคล่ว เนื่องจาก ต้องมีตัว Mechanic หุ่นยนต์ก่อน ถึงจะกำหนดการเขียนโปรแกรมควบคุมสิ่งนั้นได้ เช่น ระยะเลี้ยว, Degree วิ่ง ซึ่งทั้งหมดจะสัมพันธ์กับขนาดของล้อ และ ระยะห่างของล้อ
 2. ในกรณีที่ยังไม่สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ Lego Ev3, Nxt ได้อย่างคล่องแคล่ว ครูจะแนะนำให้ลงเรียนพื้นฐานการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ควบคู่กับคอร์สนี้ไปด้วย
 3. ถ้าเป็นเด็กเล็ก ครูจะสอนด้วยโปรแกรมภาษารูปภาพ ถ้าเป็นเด็กโต ครูจะสอนด้วยภาษา Python (แต่ต้องเรียนภาษารูปภาพก่อน เพื่อให้เกิดความแน่นของ Algorithm)

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม