fbpx

เรียนเลโก้ หุ่นยนต์ เสริมอัจฉริยะ (Raise LEGO Robot) คอร์ส ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับเด็กเรียนเลโก้ Robot เสริมอัจฉริยะ (Raise LEGO Robot  : คอร์ส ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับเด็ก)

พื้นฐานหุ่นยนต์ กับ Lego Mindstorm รับน้องๆ อายุ 4.5 ขวบ -16 ปี ครับ

เรียนเลโก้ (LEGO Robot) หุ่นยนต์ (mindstorm nxt ,ev3 ) สร้างหุ่นยนต์ เลโก้ สุดสนุก เช่น หุ่นยนต์รถ ปืนกล ไดโนเสา ฯลฯ ตามจินตนาการ

นวัตกรรมการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ผ่าน Technology AR ( augmented reality) VR ( Virtual Reality)

 

————————-

Brochure Raise Genius School (English Version)

b_outter version 06_2014 3 Branch Version English proof2

Click above picture to expand

b_Inner version 08_2013 3 Branch Version English proof1

Click above picture to expand

เสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ LEGO Mindstorm Robot
แนวคิดหลักสูตร

 1. พัฒนาทักษะเด็กเป็นหลัก เนื่องจากเด็กในวัยประถม มัธยมต้น เป็นวัยที่ต้องสร้างเสริมทักษะรอบด้าน เช่น กระบวนการคิด การออกแบบ การลงมือทำ การสังเกต การทดลอง  การแก้ปัญหา การนำเสนอ และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องอาศัย กระบวนการสอนเชิงโครงงาน ด้วยคุณครู อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นกระบวนการ Interaction 2 ทางระหว่างเด็ก ครู และ เพื่อนๆ ตลอดเวลา
 2. ฝึกเด็กให้บุคลิกของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ โครงงานที่น้องทำ จึงเป็นโครงงานที่น้องมีส่วนร่วมสูง เป็นโครงงานที่น้องอยากทำ (มี Passion) ซึ่งน้องจะได้ ฝึกคิด ฝึกความพยายาม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องฝึกในวัยเด็ก
 3. น้องมีความสุข ความสนุก ทั้งขณะคิด ลงมือทำ ทดลอง เล่น และ นำเสนอผลงาน
 4. โครงงานมีความ หลากหลาย ตรงกับ Style, Skill และ วัยของน้อง โครงงานมีความท้าทาย ยากในระดับที่น้องต้องพยายามบ้าง ถึงพยายามมาก แต่น้องสามารถทำเสร็จ ทำสำเร็จได้ ในแต่ละครั้งที่เรียน เสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง
 5. เด็กเป็นศูนย์กลาง ในทุก Step ของการเรียน เน้นให้เด็กอยู่กับครู เป็นหลัก ไม่เน้นให้เด็กต่อตาม Computer แต่เน้นต่อตามจินตนาการ เน้นประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังให้น้องๆที่เข้าร่วมการเรียนได้รับความรู้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)// STEM Education ผ่านการแก้โจทย์ปัญหา (Mission)
 2. เพื่อจุดประกายแนวความคิดและจินตนาการในการแก้ปัญหาให้น้องๆ และส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่
 3. เพื่อส่งเสริมอัจฉริยะ ในตัวน้องๆ เรียนในบรรยากาศผ่อนคลาย และ สนุกสนาน
 4. เพื่อฝึกการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากจินตนาการด้วยการ เรียนเลโก้ ชุดหุ่นยนต์

raise ต่อเลโก้ 1 เรียนเลโก้ 1

raise ต่อเลโก้ 2

จุดเด่นของชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorm NXT 2.0, EV3

 1. เรียนรู้การ สร้างหุ่นยนต์ ( เรียนเลโก้ ) อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการลงมือปฏิบัติ
 2. น้องๆจะได้ฝึกจินตนาการได้ดีเนื่องจาก ชิ้นส่วนของ LEGO Mindstorm จะ ประกอบหุ่นยนต์ ได้อย่างอิสระ ทั้ง 3 แกน (3D)
 3. น้องๆจะได้ฝึกการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (ด้วยรูปภาพ) ทำให้เด็กได้รับทักษะที่จำเป็นต่อการเรียน เขียนโปรแกรม ขั้นสูงต่อไป
 4. น้องๆคุ้นเคยกับการ ต่อเลโก้ ชุดเด็กเล็ก หรือ ชุด lego technic มาก่อน ทำให้สามารถ เรียนเลโก้ ชุดหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้น

จุดเด่นของ Raise Genius School:

 1. สอนเลโก้ เป็นกลุ่มเล็ก อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่าระดับป.ตรี และ ป.โท ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดยตรง น้องๆจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
 2. ไม่เน้นสอนตามคู่มือแต่เน้นสอนให้เด็ก ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตาม จินตนาการ แก้ปัญหาจากโจทย์ในชีวิตจริงที่น้องๆเจอมา และ โจทย์ที่ใช้ใน การแข่งขันหุ่นยนต์ จริง
 3. คุณพ่อคุณแม่มีส่วนในการช่วยประเมิน และกระตุ้นพัฒนาการของน้อง ในช่วงเวลาที่น้องๆ มา Present หุ่นยนต์
 4. เน้นสร้างผลงานจริงดูได้จากการ Present ของน้องๆ (ผลงานอยู่ใน Click -> ShowTime แสดงได้ถึงความสามารถ และ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ การกล้าแสดงออก
 5. สร้างเวทีให้น้องๆ ได้แสดงออกนอกสถานที่หลายๆ ช่วง ตลอดปี ดังตัวอย่างใน Click -> Event

กระบวนการเรียน ของ Raise Genius School:

 1. กระตุ้นแรงบันดาลใจ, IDEA, แนวคิดของน้องๆ หรือ รับโจทย์ท้าทายจากคุณครู
 2. เล่าหรือ วาดรูปพร้อมอธิบายหุ่นยนต์ตามแนวคิดของน้องๆ หรือ อธิบายแนวคิดการแก้โจทย์ท้าทายที่คุณครูจ่ายโจทย์มาให้
 3. ลงมือประดิษฐ์ สร้าง หุ่นยนต์ตามที่ตนออกแบบเอาไว้ และ เขียนโปรแกรม (ในกรณีน้องสามารถเขียนโปรแกรมได้แล้ว)
 4. ทดลอง ทดลอง ทดลอง แล้ว นำหุ่นยนต์ของตนกลับมาแก้ไข
 5. นำเสนอหุ่นยนต์ของตน พร้อม Run สด เพื่อให้ผปค. ชม หรือ เพื่อถ่าย  clip ส่ง ผปค. อีกที
 6. เล่นอย่างสนุกสนาน พร้อมเสริมความมั่นใจให้ตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสร้างสรรค์งานที่ตรงใจของตนเองมากขึ้น หรือ รับโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

เส้นทางการเติบโต ตั้งแต่เล็กจนโต

 1. ประถม ฝึกทักษะ ปลูกฝั่งความชอบด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยี ผ่านการเรียน Course Raise Lego Robot
 2. มัธยมต้น ค้นหาความถนัด ด้านหุ่นยนต์ ผ่านการเรียน Course Raise Lego Robot Coding by Python
 3. มัธยมต้น ฝึกทักษะด้าน Robot Maker ผ่านการเรียน Course Raise MakeBlock Robot Maker
 4. มัธยมปลาย ฝึกความมั่นใจในอาชีพด้าน Robot & Automation ผ่านการเรียน Course Raise Robot Maker

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

raise ต่อเลโก้ 3

ผลงานการ ต่อเลโก้

raise ต่อเลโก้ 4

มีสมาธิกับการ ต่อเลโก้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ทุก Level เรียน  วันละ 2 ชั่วโมง

รอบเรียน

รอบเสาร์,อาทิตย์ (เปิดตลอดทั้งปี, เริ่มเรียนได้เลยไม่ต้องรอเปิดรอบ) มี 4 รอบต่อวัน คือ

 •   รอบ 1 -> 9:00 – 11:00 น.
 •   รอบ 2 -> 11:00 – 13:00 น.
 •   รอบ 3 -> 13:00 – 15:00 น.
 •   รอบ 4 -> 15:00 – 17:00 น.

Level

Level ต่างๆ เริ่มจากขั้นพื้นฐาน( เรียนเลโก้ อย่างง่าย) จนถึงขั้นสูง ( ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ขั้นซับซ้อน)

Level 1 (Raise Foundation) : เรียนรู้ชิ้นส่วนของ หุ่นยนต์เลโก้ พื้นฐานการ ต่อเลโก้

Level 2 (Raise Imagine)    : เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์เสริมจินตนาการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ สร้างแรงบันดาลใจ

Level 3 (Raise Thinking)   : เรียนรู้ ข้อต่อ กลไกของ หุ่นยนต์เลโก้ ขั้นซับซ้อน ต่อเลโก้เชิงกลไก เฟือง ข้อเวียง ฯลฯ

Level 4 (Raise Programming)   : เรียนรู้การเขียนโปรแกรม ผ่านการโปรแกรมหุ่นยนต์ Lego Mindstorm

Level 5 (Raise Competition) : เสริมประสบการณ์ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ สนใจ Click -> แข่งหุ่นยนต์

* สอนด้วยสื่อนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

raise ต่อเลโก้ 5

น้องๆ ตั้งใจ ฟังครู สอนเลโก้ (lego) อย่างตั้งใจ

raise ต่อเลโก้ 6

เอา หุ่นยนต์เลโก้ ลงสนามทดสอบกัน

ประโยชน์ที่น้องๆจะได้จากการเรียนหุ่นยนต์ได้แก่ Click -> ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์

สถานที่เรียน

4 สาขาใกล้บ้าน สาทร ซอย 10 (สีลม ซ.9) , เพชรเกษม 114, ประชาอุทิศ 58/1 (ทุ่งครุ),  Oasis สามัคคี (คลิ๊กแผนที่)

Check Promotion (โปรโมชั่นทั่วไป) ได้ที่ -> Promotion

 

สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Huawei Accelerator