fbpx

Raise Maker Course (เรียนรู้พื้นฐานระบบอัตโนมัติ )

Course: Raise Maker Course

เรียนรู้พื้นฐาน ระบบอัตโนมัติด้วย

Arduino, Raspberry Pi ,Image Processing, Makeblock, Python, IOT, Web Application, 3d Gamemaker

ผ่านการสร้างสรรค์โครงงานที่ตนสนใจ และ เตรียมแฟ้มผลงาน (portfolio) เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้อง

Arduino Course for maker 1

raise maker course web1_1

หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียน ทำงานบนพื้นฐานของการทดลองโครงงาน Electronic & Programming & Hardware เพื่อสร้างโครงงาน หุ่นยนต์ Arduino และ ระบบอัตโนมัติ แบบง่ายจนถึงแบบยาก  

การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1. Study โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ทฤษฎี พื้นฐานทาง Electronic Board & Programming & Hardware ให้มีความรู้เพียงพอต่อการทำโครงงาน และ ค้นคว้าด้วยตนเอง

2. Learning โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะลงมือทำโครงงาน (Hand-On) โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่แนะนำ กระตุ้น และ ช่วยแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงงาน 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างง่าย จนถึงขั้นซับซ้อนได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับไปค้นคว้าหาข้อมูล และ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้ค้นคว้าหาความรู้พื้นฐาน ด้าน Electronic & Programming & Hardware ด้วยตนเอง
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
 5. เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ฯลฯ
 6. เพื่อฝึกความอดทน ความกล้าที่จะทดลอง และเข้าใจธรรมชาติของงานทดลอง
 7. เพื่อพัฒนาความเป็น Maker ของตน สำหรับโครงงาน Hobby โครงงานเชิงธุรกิจ โครงงานแข่งขัน ของตนในอนาคต
 8. เพื่อ เก็บแฟ้มผลงานของตน เพื่อเตรียมสอบเข้าในชั้นเรียนถัดไป

Course Robot Maker With Arduino and Electronic

คอร์สนี้เหมาะกับ

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องการ เตรียมพร้อมต้นเอง ทั้งด้านพื้นฐานความรู้เชิงวิศวกรรมหุ่นยนต์และ ระบบอัตโนมัติ, เตรียมผลงาน (Project) เพื่อแนบแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อเตรียมยื่นรอบส่ง Port เพื่อเข้าคณะวิศวกรรมต่างๆ ที่คาดหวัง นะครับ (แนะนำเริ่มให้เร็วที่สุดนะครับ เนื่องจากยิ่งเริ่มเร็ว โครงงานและทักษะที่ตนได้ ก็จะยิ่งน่าสนใจ และ มี feature ต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ )

จุดเด่นของทีมงานสอน

 1. อำนวยการสอนจาก วิศวกรระดับ ปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเชิงลึกตามเท่าที่น้องรับได้
 2. สอนจากคุณครู ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโด่่ยตรง ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การทำโครงงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
 3. สามารถสอดแทรกประสบการณ์และ แนะแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
 4. สอนกลุ่มเล็ก เน้นถามตอบเป็นรายบุคคล เน้นลงมือปฏิบัติ เน้นเรียนระยะยาว
 5. ไม่เร่งรีบอัดความรู้ ผู้เรียนจนเกินไป (ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและความเร็วในการเรียนรู้ที่ต่างกัน) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถย่อย และ ทดลองจนเกิดความเข้าใจได้
 6. เตรียมความพร้อมน้องๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Maker และ นักนวัตกรต่อไปในอนาคต

สื่อการสอน  คุณครูจะแนะนำเรื่องการจัดซื้อจัดหา หรือ จัดซื้อและนำส่งให้กับนักเรียน (ขึ้นอยู่กับโครงงาน)  

 1. ตระกูล Arduino Board, IOT
 2. Raspberry Pi Board
 3. Motor, Sensor, Electronic Device, Frame

Programming Language

 1. C ,
 2. Python
 3. Graphic Programming

ความรู้พื้นฐานผู้เรียน

 • ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้คล่อง
 • มีคอมพิวเตอร์ สเปกปานกลาง และ Internet ความเร็วสูง

แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้

 • ใช้สร้างโครงงานในระดับชั้น มัธยม ปวช. ปวส. ได้
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่อง Internet of thing ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน Programming ภาษา C หรือ ภาษาอื่นๆ ต่อไป
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกเรียนต่อในสายวิศวกรด้านหุ่นยนต์ ,คอมพิวเตอร์ ,เกมส์, Multimedia หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้พัฒนาโครงงานอื่นๆ ที่สนใจ

เหมาะกับใคร

 • น้องม.ปลาย ( หรือ น้อง ม.ต้น ถ้ามีความสนใจ, มีพื้นฐาน และ ตั้งใจมากๆ)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

 • สัปดาห์ละ 2-3 ชม. เรียนทุกวันอาทิตย์ (เน้นทำโปรเจค)  รอบเช่า 9-12 และ รอบบ่าย 1-3 หรือ บ่าย 3 – 5 โมง (เน้นปรับพื้นและเรียนพื้นฐาน)
  (ไม่ควรขาดเรียน และ เรียนเป็นโครงงาน ทำจนกว่าจะเสร็จ) 
 • 1 Course มีเรียน 14 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชม.
 • เป็นการเรียนระยะยาว ลักษณะประดิษฐ์โครงงาน อัตโนมัติ

จำนวนผู้เรียน 1 – 6 คน ต่อรอบ (กลุ่มเล็ก)

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมา

 • Note Book
 • Internet ความเร็วสูง

สถานทีเรียน

เรียน Online สอนสด (เรียนกลุ่มย่อย เน้นลงมือปฏิบัติ)


ผลงานของน้องนักเรียนที่ผ่านมา


น้องๆที่เรียน Raise Robot Maker Course ได้ร่วมออกแสดงผลงาน Robot Maker

น้องๆทีม Kids Robot lost In RGB
และทีม Arm for egg roll นะครับ ได้ออกแสดงผลงานในงาน Maker Faire Bangkok 2020 นะครับ
น้องๆ เป็นนักเรียนระดับ ม. ปลาย และ ม. ต้น ที่เรียนใน Course Raise robot maker นะครับ
ภาพผลงานการออกบูธนะครับ

ทีม Raise Robot Maker กับโครงงาน ไข่ม้วน นะครับ

ทีม Raise Robot Maker กับโครงงาน ไข่ม้วน นะครับ รวมทีมสร้างหุ่นยนต์ช่วยทำไข่ม้วนโดยใช้ ห่นยนต์ MBlock และ Dobot ร่วมกันสร้างนะครับ โครงงานที่ Raise Genius School สำหรับ Maker นั้น จะเน้นการใช้งานจริงได้ด้วยนะครับ เพื่อให้เด็ก นักเรียน ได้ใกล้ชิดกับชีวิตจริงในการใช้หุ่นยนต์ให้มากที่สุดครับ

ทีม Raise Robot Maker กับโครงงาน Kids Robot lost in RGB นะครั

ทีม Raise Robot Maker กับโครงงาน Kids Robot lost in RGB นะครับ รวม Technology เช่น Robot, Locomotion, Path Planing, Image Processing ท้าทายมากครับ เป็นโครงงานที่ต้องค้นคว้าทดลอง ศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง


raise maker course web 2

ผู้เรียนทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ระหว่างสมองกล Arduino และ Motor โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

raise maker course arduino raspberry pi 3

ผู้เรียน ลงมือเขียนโปรแกรม และ ทดลองโครงงาน โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Youtube : แนะนำเส้นทางการเรียน Programming ที่ Raise Genius School ถ่ายจากกิจกรรม Raise Lego Robot ครั้งที่ 3 @TKPark Central World ในวันที่ 21/5/2017 ที่ผ่านมาครับ

Youtube : น้องพี กับน้องมิกกี้ กำลัง Present ผลงานการเขียนโปรแกรมเกมส์ จากการเรียนที่ Raise Genius School มานะครับ ถือเป็นการเรียน Level Advance Programming เรียนกันมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีครับ การ Present ผลงานถือเป็นการประเมินพัฒนาการของน้องส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเชิงประจักษ์ ชัดเจน และเป็นการกระจายความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ คนอื่นๆ อีกด้วยครับ


Mini Conference

ผ่านไปแล้วครับ กับกิจกรรม Raise Mini Conference สำหรับน้อง ห้อง Advance Robot นะครับ จัดที่ หอสมุดเมือง (แยกคอกวัวครับ) น้องๆ ได้ Present ผลงาน, ผลการเรียน และ ถ่ายรูปเก็บ Portfolio กันด้วยครับ มาชมรูปภาพ บรรยากาศกันนะครับ

ส่วนนึงของผปค. และผู้ที่สนใจการ Present

น้องๆ Present การเรียน Arduino, Rapberry Pi, Stem ครับ

น้องแพร์ น้องนัด น้องเนย ขึ้นแสดงผลงาน และ ผลการเรียนรู้ครับ

น้องทองๆ ขึ้นแสดงผลงาน และ ผลการเรียนรู้ครับ


ติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Us

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)