Raise Maker Course Arduino & Raspberry Pi (เรียนรู้พื้นฐานระบบอัตโนมัติด้วย Arduino & Raspberry Pi)

Course: Raise Maker Course

เรียนรู้พื้นฐาน ระบบอัตโนมัติด้วย

Arduino & Raspberry Pi ผ่านการสร้างสรรค์โครงงานทีตนสนใจ และ เตรียมแฟ้มผลงาน (portfolio)

 

Arduino Course for maker 1

Arduino Course for maker 2

raise maker course web1_1

หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียน ทำงานบนพื้นฐานของการทดลองโครงงาน Electronic & Programming & Hardware เพื่อสร้างโครงงาน หุ่นยนต์ Arduino และ ระบบอัตโนมัติ แบบง่ายจนถึงแบบยาก  

การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1. Study โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ทฤษฎี พื้นฐานทาง Electronic Board & Programming & Hardware ให้มีความรู้เพียงพอต่อการทำโครงงาน

2. Learning โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะลงมือทำโครงงาน (Hand-On) โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่แนะนำ กระตุ้น และ ช่วยแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงงาน 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างง่าย จนถึงขั้นซับซ้อนได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับไปค้นคว้าหาข้อมูล และ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้ค้นคว้าหาความรู้พื้นฐาน ด้าน Electronic & Programming & Hardware ด้วยตนเอง
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
 5. เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ฯลฯ
 6. เพื่อฝึกความอดทน ความกล้าที่จะทดลอง และเข้าใจธรรมชาติของงานทดลอง
 7. เพื่อพัฒนาความเป็น Maker ของตน สำหรับโครงงาน Hobby โครงงานเชิงธุรกิจ โครงงานแข่งขัน ของตนในอนาคต
 8. เพื่อ เก็บแฟ้มผลงานของตน เพื่อเตรียมสอบเข้าในชั้นเรียนถัดไป (มีเวทีให้น้องแสดงผลงาน Mini Conferent เป็นช่วงๆ)

จุดเด่นของทีมงานสอน

 1. อำนวยการสอนจาก วิศวกรระดับ ปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเชิงลึกตามเท่าที่น้องรับได้
 2. สอนจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การทำโครงงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
 3. สามารถสอดแทรกประสบการณ์และ แนะแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
 4. สอนกลุ่มเล็ก เน้นถามตอบเป็นรายบุคคล เน้นลงมือปฏิบัติ เน้นระยะยาว
 5. ไม่เร่งรีบอัดความรู้ ผู้เรียนจนเกินไป (ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและความเร็วในการเรียนรู้ที่ต่างกัน) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถย่อย และ ทดลองจนเกิดความเข้าใจได้

สื่อการสอน ใช้ของทางสถาบัน (ขึ้นอยู่กับโครงงาน) 

 1. บอร์ดและชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาระดับชั้นมัธยม
 2. ตระกูล Arduino Board
 3. Raspberry Pi
 4. Motor, Sensor, Electronic Device, Frame

Programming Language

 1. C ,
 2. Python
 3. Graphic Programming

ความรู้พื้นฐานผู้เรียน

 • ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้คล่อง
 • ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นแต่เน้นสนใจ อยากทำ

  แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้

 • ใช้สร้างโครงงานในระดับชั้น มัธยม ปวช. ปวส. ได้
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่อง Internet of thing ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน Programming ภาษา C หรือ ภาษาอื่นๆ ต่อไป
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกเรียนต่อในสายวิศวกร ,คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้พัฒนาโครงงานอื่นๆ ที่สนใจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

 • สัปดาห์ละ 3 ชม. เรียนทุกวันอาทิตย์ ช่วงบ่าย 1 – 4 (ไม่ควรขาดเรียน และ เรียนเป็นโครงงาน ทำจนกว่าจะเสร็จ) 
 • 1 Course มีเรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

จำนวนผู้เรียน 1 – 6 คน ต่อรอบ (กลุ่มเล็ก)

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมา

 • Note Book (ถ้าไม่มีสามารถยืมของสถาบันได้)

สถานทีเรียน Raise Genius School สาขา ประชาอุทิศ แผนที่ Click -> สาขาประชาอุทิศ

*ถ้าต้องการซื้อบอร์ดหรืออุปกรณ์เป็นของตนเองเพื่อฝึกซ้อมที่บ้าน สามารถแจ้งกับทาง ครูหนุ่มได้โดยตรงนะครับ

raise maker course web 2

ผู้เรียนทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ระหว่างสมองกล Arduino และ Motor โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

raise maker course arduino raspberry pi 3

ผู้เรียน ลงมือเขียนโปรแกรม และ ทดลองโครงงาน โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Youtube : แนะนำเส้นทางการเรียน Programming ที่ Raise Genius School ถ่ายจากกิจกรรม Raise Lego Robot ครั้งที่ 3 @TKPark Central World ในวันที่ 21/5/2017 ที่ผ่านมาครับ

Youtube : น้องพี กับน้องมิกกี้ กำลัง Present ผลงานการเขียนโปรแกรมเกมส์ จากการเรียนที่ Raise Genius School มานะครับ ถือเป็นการเรียน Level Advance Programming เรียนกันมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีครับ การ Present ผลงานถือเป็นการประเมินพัฒนาการของน้องส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเชิงประจักษ์ ชัดเจน และเป็นการกระจายความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ คนอื่นๆ อีกด้วยครับ


Mini Conference

ผ่านไปแล้วครับ กับกิจกรรม Raise Mini Conference สำหรับน้อง ห้อง Advance Robot นะครับ จัดที่ หอสมุดเมือง (แยกคอกวัวครับ) น้องๆ ได้ Present ผลงาน, ผลการเรียน และ ถ่ายรูปเก็บ Portfolio กันด้วยครับ มาชมรูปภาพ บรรยากาศกันนะครับ

ส่วนนึงของผปค. และผู้ที่สนใจการ Present

น้องๆ Present การเรียน Arduino, Rapberry Pi, Stem ครับ

น้องแพร์ น้องนัด น้องเนย ขึ้นแสดงผลงาน และ ผลการเรียนรู้ครับ

น้องทองๆ ขึ้นแสดงผลงาน และ ผลการเรียนรู้ครับ


ติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Us

สำหรับ Smart Phone ถ้าต้องการชมหน้า Page นี้ในรูปแบบ Full Version Click -> Raise Maker Course

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

 

สนับสนุนการเรียนรู้ โฆษณา PPC แบบประหยัด โดย Search Monopoly SearchMonopoly

Summary
Service Type
Raise Maker Course by Arduino & Raspberry Pi
Provider Name
Raise Genius School
Area
Bangkok, Sathorn ,Prachaudij. Petchaseam, Tiwanon, Samakkee
Description
Raise Maker Course by Arduino & Raspberry Pi. Teach Automation fundamental include programming, electronic board, micro controller , mini computer and hardware. Aim to teach and boost up learner to next level of maker skill and self confident.
URL

ติดตามข่าวกิจกรรม และ Promotion

Click ปุ่ม Like ด้านล่างได้เลยครับ