fbpx

หลักสูตรวิชา STEM & Coding ผ่าน Microbit STEM Robotic สำหรับโรงเรียนประถม และ มัธยม ทั่วประเทศ

(ในคาบเรียน หรือ หลังเลิกเรียน)

ผ่านการ ลงมือปฏิบัติประดิษฐ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ เขียนโปรแกรม บน Microbit สะเต็ม โรโบติก

ห้องเรียน Coding ในรูปแบบ การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกลแบบฝั่งตัว ( Embedded Technology ) และ ลงมือประดิษฐ์โครงสร้างทางกล เพื่อสร้าางหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำหรับ วิชา วิทยาการคำนวณ, Coding ทั่วประเทศ
พร้อมอบรม ครู Coding, ครู STEM สำหรับโรงเรียน ประถม มัธยม ทั่วประเทศ

STEM Robotic ถือเป็นวิชาแห่งอนาคต ซึ่งบูรณาการ STEM กับ Coding เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นโครงงานหุ่นยนต์ และ อัตโนมัติ ที่สนุก น่าสนใจ และ มีประโยชน์ ช่วยให้เด็กนักเรียนตื่นตัว ได้ความรู้ และ ทักษะด้าน STEM อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมที่จะต่อยอดในด้านหุ่นยนต์ และ ทำโครงงานขั้นสูงต่อไป


ห้องเรียน STEM Robotic เป็นวิชาสมัยใหม่ ที่โรงเรียนทั่วโลก และ ในประเทศไทย มุ่งเน้น ตั้งเป้า และ ดำเนินการสอน เพื่อให้สอดรับกับวิถี่โลก และ แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

การเรียน STEM Robotic แบบลงมือทำ ถือเป็นการเรียนรู้ที่ให้เด็กๆ ได้ทดลอง, ได้ค้นคว้า, ได้สำรวจ และ ฝึกตั้งคำถาม เป็นการเรียนรู้ที่สอดรับ กับการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ใน ศตวรรษ ที่ 21 ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างและ เขียนโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์สมองกล หุ่นยนต์ นับพันล้านชิ้นทั่วโลก!!

เป็นที่พบเห็นได้ทั่วโลกว่า การเรียนด้าน STEM Robotic ถูกบรรจุ ให้นักเรียนเรียนทั้งเป็นหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริม ทั้งที่อยู่ในคาบ, After School หรือ เป็นลักษณะของ Robot Camp ซึ่งสามารถตอบสนองความสนใจของเด็ก และ ความต้องการของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และ ยังเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ห้องเรียน STEM Robotic ผ่าน Microbit สะเต็ม โรโบติก

คือ หลักสูตรที่ทาง สถาบัน Raise Genius School จะให้คำปรึกษา, ช่วยออกแบบห้องเรียน, ออกแบบเนื้อหา, อบรมครู และ จัดเตรียมสื่อการสอน เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิด คอร์ส STEM Robotic ด้วย Microbit ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์การสอนด้านหุ่นยนต์ และ ประสบการณ์การติดตั้งห้องเรียนหุ่นยนต์ ในโรงเรียนประถม มัธยม ต่างๆ จึงสามารถให้คำแนะนำ และ ดำเนินการอบรม ติดตั้งระบบ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้ ตามลักษณะความต้องการ และ งบประมาณนะคับ


จุดเด่น ของ วิชา STEM Robotic ผ่าน Microbit

  • เน้นลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานหุ่นยนต์ เรียนรู้ Sensor, โครงสร้างทางกล การเขียนโปรแกรม ได้เป็นอย่างดี
  • ทันสมัย เป็นที่นิยมของโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะโรงเรียนในประเทศที่เป็นผู้นำด้าน เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ต่างๆ
  • จัดการเรียนการสอนได้ง่าย เรียนสนุก เด็กๆ นักเรียน ตั้งใจเรียน และ สามารถแสดงออกถึงความเข้าใจในหัวข้อ STEM ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถควบคุมงบประมาณ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถต่อยอดประกวดโครงงานประกวด หรือ พัฒนาทีมเพื่อเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. หรือ ลีกต่างๆ ได้

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม
ติดต่อครู บุ๊ง, ครูหนุ่ม นะครับ

ตัวอย่างโครงงาน ที่ใช้ Microbit STEM Robotic นะคับ

หุ่นยนต์ คัดแยกชิ้นงาน ผ่าน Color Sensor
Microbit Robot หันตาม Sensor แสง
Microbit Robot หันตาม Sensor แสง
นักเรียนให้ความสนใจ Microbic Robot นะครับ
นักเรียนให้ความสนใจ Microbic Robot กันนะครับ