fbpx

Course Raise IOTBot (ประดิษฐ์โครงงาน IOT (Internet of things) ระบบอัตโนมัติ )

Course IOT Bot เรียนประดิษฐ์โครงงาน IOT ระบบอัตโนมัติ ด้วยเสริมเทคโนโลยี และ การคิดวิเคราะห์ ออกแบบโครงงานทางวิศวกรรม

IOT bot Course ประดิษฐ์โครงงาน IOT ระบบอัตโนมัติ สอดแทรกความรู้ด้าน IOT, Microcontroller, Sensor, การเขียนโปรแกรม และ การทำโครงงาน

โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว เข้าสูงยุค Industrial 4.0 ที่หุ่นยนต์และ เครื่องจักร พูดคุยสื่อสาร ระหว่างกัน อำนวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เด็กและเยาวชนยุคนี้ คือ เด็กยุคที่ต้องโตขึ้นบนโลกแห่งหุ่นยนต์ และ IOT เรามาช่วยเตรียมความพร้อมให้น้องๆ กันนะครับ กับ

เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์โครงงาน IOT ระบบอัตโนมัติ
แนวคิดหลักสูตร

 1. พัฒนาทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ อย่างเป็นระบบ  เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
 2. พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ เชิงเหตุและผล การลำดับขั้นตอน ที่มาที่ไป และ การนำไปใช้ของข้อมูล
 3. สร้างสรรค์งานได้กว้างขวาง ตามศักยภาพของเทคโนโลยี IOT
 4. ฝึกเด็กและเยาวชน ให้มีบุคลิกของนักประดิษฐ์ โครงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยโครงงานที่น้องทำ จะเป็นโครงงานที่น้องมีส่วนร่วมสูง เป็นโครงงานที่น้องอยากทำ (มี Passion) ซึ่งน้องจะได้ ฝึกคิด ฝึกความพยายาม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องฝึกในวัยเด็ก เพื่อโตขึ้นเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ผู้ใช้เทคโนโลยีเท่านั้น
 5. น้องมีความสุข ความสนุก ทั้งขณะคิด ลงมือทำ ทดลอง  และ นำเสนอผลงาน
 6. โครงงานมีความ หลากหลาย ตรงกับ Style, Skill และ วัยของน้อง โครงงานมีความท้าทาย ยากในระดับที่น้องต้องพยายามบ้าง ถึงพยายามมาก แต่น้องสามารถทำเสร็จ ทำสำเร็จได้ ในแต่ละครั้งที่เรียน เสริมสร้างความภูมิใจในตนเอง เพราะ ครูหนุ่มเชื่อว่า ถ้าเด็กได้พยายามบ้าง ทุ่มเทบ้าง จะทำให้เขาผูกพันและ ให้ความสำคัญ กับ การลงมือทำ
 7. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในทุก Step ของการเรียน เน้นให้ผู้เรียนอยู่กับครู เป็นหลัก ไม่เน้นให้เด็กทำตาม Computer หรือ คู่มือ (ซึ่งสามารถศึกษาได้เองผ่าน Internet อยู่ก่อนแล้ว) แต่เน้นให้เด็กแก้โจทย์ผ่านการค้นคว้า คิด ออกแบบ ลงมือทำ เขียน โปรแกรม และนำเสนอ โดยมีระบบความคิดเป็นฐาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังให้น้องๆที่เข้าร่วมการเรียนได้รับความรู้ ด้าน IOT ผ่านการแก้โจทย์ปัญหา (Mission)
 2. เพื่อจุดประกายแนวความคิดและ ฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ (Technology Skill, Computing Skill, Logical Skill)
 3. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ ของการทดลอง อย่างสนุกสนาน
 4. เพื่อค้นหาความถนัด ความชอบ ของตนเอง
 5. เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ความท้าทายของ Course Electronic&Robotic ต่อไป

แนวลักษณะหุ่นยนต์และ Function ต่างๆ ที่น้องๆจะได้ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมกันนะคับ

คอร์สนี้เหมาะกับ

สำหรับน้องๆ ประถมปลาย และ ม.ต้น ที่ต้องการ องค์รวมด้านหุ่นยนต์ ทั้งด้านลงมือประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Lego Technic) และ ฝึกฝนการเขียนโปรแกรม (Block Code) อย่างสนุก และ ได้ความรู้ นะครับ

จุดเด่นของ Raise Genius School:

 1. สอน เป็นกลุ่มเล็ก อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่า ป.โท ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (FIBO) โดยตรง น้องๆจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
 2. ไม่เน้นสอนตามคู่มือ แต่เน้นสอนให้เด็กและเยาวชน คิดโจทย คิดแก้ปัญหา แก้โจทย์สด โจทย์ที่สนใจ รวมถึง โจทย์ที่ใช้ใน การดำเนินชีวิต จริง
 3. เน้นสร้างผลงานจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสูง ดูได้จากการ Present ของน้องๆ ใน -> RaiseGeniusFanpage
 4. สร้างเวทีให้น้องๆ ได้แสดงออกนอกสถานที่หลายๆ ช่วง ตลอดปี ดังตัวอย่างใน Click -> Event

กระบวนการเรียน ของ Raise Genius School:

 1. เรียนรู้เนื้อหาหุ่นยนต์ จากครูด้านหุ่นยนต์โดยตรง
 2. ค้นคว้า ออกแบบ การแก้ปัญหา พร้อม อธิบายแนวคิดการแก้โจทย์ท้าทาย ให้ครูฟัง โดยคุณครูสอดแทรกความรู้
 3. ลงมือประดิษฐ์ตามแบบที่ได้ที่คุณครูแนะนำ หรือ ที่น้องออกแบบไว้ โดยคุณครูสอดแทรกความรู้
 4. ทดลอง ทดลอง ทดลอง แล้ว นำโครงงานของตนกลับมาแก้ไข
 5. นำเสนอโครงานของตน
 6. เล่น ทดลอง อย่างสนุกสนาน ตั้งโจทย์เพื่อท้าทายตนเองเพิ่มเติม พร้อมเสริมความมั่นใจให้ตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสร้างสรรค์งานที่ตรงใจของตนเองมากขึ้น หรือ รับโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

เส้นทางการเติบโต ตั้งแต่เล็กจนโต

 1. ประถม ปลาย , มัธยมต้น ค้นหาความถนัด ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ IOT ผ่านการเรียน Course IOT Bot
 2. มัธยมต้น ฝึกทักษะด้าน Electronic, หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม ผ่านการเรียน Course Electronic & Robotic with IOT
 3. มัธยมปลาย ฝึกความมั่นใจในอาชีพด้าน Robot & Automation และ ทำแฟ้มผลงาน ผ่านการเรียน Course Advance Raise Robot Maker

ข้อกำหนด

 1. รับน้องๆ อายุ 9 ขวบ -14 ปี นะครับ
 2. น้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่วนะครับ
ตารางเรียน ค่าลงทะเบียน
 • เรียน Online สอดสด น้องไม่เกิน 6 คนต่อคุณครู 2 ท่าน (เรียนทุกวัน ส 11:00 – 13:00 น.) นะครับ
 • 1 course มีเรียน 14 ครั้ง ค่าลงทะเบียน 9900 บาท
 • อุปกรณ์ IOTRobot ทางสถาบันจะจัดส่งให้น้องๆ ที่บ้านนะครับ (มีค่ามัดจำอุปกรณ์เพิ่มเติม)

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)