fbpx

แนวหลักสูตร วิชา เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

วิชา เรียนเขียนโปรแกรม ระดับประถม และ มัธยมศึกษา

แนวหลักสูตร วิชา เขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

แนะนำ วิชา สะเต็มศึกษา ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Click -> สะเต็มศึกษา

teach raise robot stem school

teach raise robot stem school

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้ วิธีการสร้างหุ่นยนต์ พื้นฐาน และ เรียนเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ผ่านการโปรแกรมหุ่นยนต์ ซึ่งนักเรียน  จะเข้าใจการเขียนโปรแกรมได้อย่างชัดเจน สามารถทดลองเรียนโปรแกรมได้ด้วยตนเอง
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ คอมมพิวเตอร์ ( Stem ) แบบบูรณาการ
 3. เพื่อจุดประกายแนวความคิดและจินตนาการในการแก้ปัญหาให้น้องๆ และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจด้านเทคโนโลยี
 4. เพื่อให้นักเรียน ฝึกการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 5. เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการ เขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ( Stem )

จุดเด่นของหลักสูตรวิชา Stem Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

 1. นักเรียน จะได้รับความรู้จากทีมครูที่จบด้านวิศวกรรมโดยตรงจากสถาบันชั้นนำ
 2. นักเรียน จะได้ฝึกทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอย่างสนุกสนาน
 3. นักเรียน จะได้รับการฝึกอบรม และสร้างประสบการณ์ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์
 4. นักเรียน จะได้ฝึกทักษะการคิดเป็นระบบ และทักษะการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์
 5. ทางโรงเรียน ไม่ต้องจัดเตรียม ชุดหุ่นยนต์ ( สื่อการสอน ) ทางสถาบันฯ จะเป็นผู้จัดเตรียม นำไปสอน หรือ ถ้าทางโรงเรียน ต้องการจัดซื้อก็สามารถจัดซื้อชุดหุ่นยนต์กับทางสถาบันฯได้

สื่อการสอน

    ชุดต่อ หุ่นยนต์เลโก้ (เลโก้ NXT) โดยนักเรียนจะได้ ฝึกเขียนโปรแกรม และ ประดิษฐ์ lego เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยมีคุณครู เป็นผู้สอนอย่างใกล้ชิด

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

แบบเรียนเป็นรายวิชา   

 1. เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 2-3 คาบ
 2. เรียนเทอมละ 10 – 12 ครั้ง หรือปรับตามโรงเรียนเห็นสมควร

แบบเรียนเป็นคาบชุมนุม

 1. เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1-2 คาบ
 2. เรียนเทอมละ 10 – 12 ครั้ง หรือปรับตามโรงเรียนเห็นสมควร

แบบเรียนเป็น After School

 1. เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1-2 คาบ
 2. เรียนเทอมละ 10 – 12 ครั้ง หรือปรับตามโรงเรียนเห็นสมควร

แบบโครงการพิเศษ เรียนวันเสาร์ หรือ อาทิตย์

 1. เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 2 – 3 ชม.
 2. เรียนเทอมละ 10 – 12 ครั้ง หรือปรับตามโรงเรียนเห็นสมควร

 จำนวนเด็กต่อห้อง 10 – 40 คน

สถานทีเรียน

สอนภายในโรงเรียน (ห้องปิด) ในห้องเรียนประจำ ห้องกิจกรรม หรือ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

สนับสนุนการเรียนรู้ โฆษณา PPC แบบประหยัด โดย Search Monopoly SearchMonopoly