fbpx

Entrepreneurial Maker Course (เรียนรู้การประดิษฐ์โครงงานอัตโนมัติ และ การนำเสนอผลงาน)

คอร์สเรียนสร้างผลงานด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อการบ่มเพาะอาชีพ แห่งอนาคต

และ เตรียมแฟ้มผลงาน (portfolio) เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้อง

course ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ Entrepreneurial Maker Course เรียนสร้างผลงานด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อการบ่มเพาะอาชีพ แห่งอนาคต

Entrepreneurial Maker Course
เพราะในโลกอนาคตที่เยาวชน เหล่านี้เติบโตขึ้น อาชีพใหม่ๆ อันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ ความต้องการใหม่ๆ ของโลก จะเกิดขึ้นอีกมากมาย นะครับ ในขณะเดียวกันอาชีพ หลายๆ อาชีพ ก็จะถูกแทนที่ หรือลดบทบาทความสำคัญลงไป

เรามาช่วยกันเตรียมความพร้อม สร้างนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการนำเสนอ การขาย IDEA และ นำผลงานไปใช้งานได้จริงกันนะครับ
ในคอร์สน้องๆ จะได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมทักษะด้านหุ่นยนต์, ด้านการนำเสนอ, ได้ความรู้ ด้าน Robotic, Coding, Electronic, Design และ ได้ออกเวทีนำเสนอผลงาน อย่างท้าทาย และ สนุกสนานนะครับ
และ พร้อมเตรียมแฟ้มผลงานของน้องๆ สำหรับเตรียมสอบเข้าชั้นป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกด้วยนะครับ
หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียน ทำงานบนพื้นฐานของการทดลองโครงงาน Electronic & Programming & Hardware เพื่อสร้างโครงงาน หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ แบบง่ายจนถึงแบบยาก  การเรียนจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ1. Study โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ทฤษฎี พื้นฐานทาง Electronic Board & Programming & Hardware ให้มีความรู้เพียงพอต่อการทำโครงงาน และ ค้นคว้าด้วยตนเอง

2. Learning โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะต้องค้นคว้าหา ปัญหา และ โอกาส เชิงการค้า เพื่อผู้เรียนจะได้กำหนด โครงงานที่ต้องการสร้างสรรค์ พร้อม ลงมือทำโครงงาน (Hand-On) โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่แนะนำ กระตุ้น และ ช่วยแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงงาน 

3. Road Show(ตามจังหวะที่เหมาะสม) โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะต้องคิดและลงมือสร้างผลงาน เพื่อออก Road Show นำเสนอผลงานในสถานที่ Public ต่างๆ เพื่อกระจายความรู้และ แรงบันดาลใจ รวมถึงแก้ปัญหาของสังคม

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหว่าง ปัญหา การแก้ปัญหา และ การนำเสนอเชิงการค้าได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เนื่องจากโครงงานใหญ่ ด้านเทคโนโลยี ไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องร่วมมือ ประสานทักษะ ความสามารถซึ่งกันและกัน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างง่าย จนถึงขั้นซับซ้อนได้
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับไปค้นคว้าหาข้อมูล และ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้ค้นคว้าหาความรู้พื้นฐาน ด้าน Electronic & Programming & Hardware ด้วยตนเอง
 6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
 7. เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ฯลฯ
 8. เพื่อฝึกความอดทน ความกล้าที่จะทดลอง และเข้าใจธรรมชาติของงานทดลอง
 9. เพื่อพัฒนาความเป็น Maker ของตน สำหรับโครงงาน Hobby โครงงานเชิงธุรกิจ โครงงานแข่งขัน ของตนในอนาคต
 10. เพื่อ เก็บแฟ้มผลงานของตน เพื่อเตรียมสอบเข้าในชั้นเรียนถัดไป (มีเวทีให้น้องแสดงผลงาน, ออกบูธ และ Mini Conferent เป็นช่วงๆ)
 11. เพื่อ Show ผลงานให้กับสังคม และ ช่วยเหลือสังคม

จุดเด่นของทีมงานสอน

 1. อำนวยการสอนจาก วิศวกรระดับ ปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเชิงลึกตามเท่าที่น้องรับได้
 2. สอนจากวิทยากรด้านหุ่นยนต์โดยตรง ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การทำโครงงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
 3. สามารถสอดแทรกประสบการณ์และ แนะแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
 4. สอนกลุ่มเล็ก เน้นถามตอบเป็นรายบุคคล เน้นลงมือปฏิบัติ เน้นระยะยาว
 5. ไม่เร่งรีบอัดความรู้ ผู้เรียนจนเกินไป (ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและความเร็วในการเรียนรู้ที่ต่างกัน) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถย่อย และ ทดลองจนเกิดความเข้าใจได้
 6. เตรียมความพร้อมน้องๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Maker และ นักนวัตกรต่อไปในอนาคต

สื่อการสอน บางส่วนใช้ของโรงเรียนและ บางส่วนแนะนำให้ผู้เรียนซื้อเอาไว้ใช้เองได้เพื่อความสะดวก และคล่องตัวในการทบทวน )  

 1. Microcontroller Esp, Arduino
 2. Raspberry Pi Board
 3. Motor, Sensor, Electronic Device, Frame
 4. Camera
 5. MakeBlock
 6. Dobot
 7. M5Stack

Programming Language

 1. C
 2. Python
 3. Graphic Programming

ความรู้พื้นฐานผู้เรียน

 • ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้คล่อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้
 • ใช้ Internet ได้คล่อง

แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้

 • ใช้สร้างโครงงานในระดับชั้น มัธยม ปวช. ปวส. ได้
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่อง Internet of thing ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน Programming ภาษา C หรือ ภาษาอื่นๆ ต่อไป
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกเรียนต่อในสายวิศวกร ,คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้พัฒนาโครงงานอื่นๆ ที่สนใจ

เหมาะกับใคร

 • น้อง ม.ต้น, ม.ปลาย


ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

 • สัปดาห์ละ 3 ชม. เรียนทุกวันอาทิตย์  รอบเช่า 9-12 และ รอบบ่าย 1 – 4
  (ไม่ควรขาดเรียน และ เรียนเป็นโครงงาน ทำจนกว่าจะเสร็จ) 
 • 1 Course มีเรียน 14 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.
 • เป็นการเรียนระยะยาว ในลักษณะโครงงาน

การประเมิน

 • Present ผลงานของทีม ของตน ในช่วงท้ายคาบ เพื่อส่งผปค.
 • ประเมินจากผลของโครงงาน

จำนวนผู้เรียน 1– 8 คน ต่อรอบ (กลุ่มเล็ก)

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมา

 • Note Book

สถานทีเรียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Us

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)