[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

หุ่นยนต์ ( สะเต็มศึกษา ) และ เลโก้ ช่วยเสริมความรู้ และ ช่วยเสริมทักษะเด็ก

ทุกความต้องการด้านความรู้เรื่อง หุ่นยนต์ (สะเต็มศึกษา) และเสริมทักษะเด็กด้วย เลโก้ หุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล

สร้างหุ่นยนต์ กับ Raise Genius School

สถาบัน Raise Genius School

เป็นผู้นำในด้านการเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ ( สะเต็มศึกษา ค่ายหุ่นยนต์ จำหน่ายชุดหุ่นยนต์ เลโก้ และ อื่นๆ และ สอนเสริมทักษะ เด็กด้วยการเรียนประดิษฐ์ เลโก้หุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ด้วย (ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญา ) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทำให้เด็ก ได้รับความรู้ด้าน วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่งเสริม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน ผ่านการเรียนสร้างหุ่นยนต์ทั้งแบบ รายเทอม, After School ( สอนในโรงเรียนประถม มัธยม ), ค่ายสร้างหุ่นยนต์ , สอนเสริมทักษะ ที่สาขา และ แฟรนไชส์สอนสร้างหุ่นยนต์

อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่าระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์การ สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนวิชาหุ่นยนต์ มานาน และ ได้รับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) และตัวหลักสูตรซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง

Raise Genius School ได้รับการบ่มเพาะ จากสำนักงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในโครงการ University Business Incubator (UBI) และ ผ่านการอบรมการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เรสจีเนียสสคูล มั่นใจว่าจะสามารถ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เชี่ยวชาญ การออกแบบ และ การสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้พร้อมต่อการเรียนและ การทำงานในยุค ศตวรรษที่ 21 และ ยังพัฒนาน้องๆ ให้เก่งขึ้น ฉายแววอัจฉริยะ พัฒนาการทำงานสอดประสานกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวา อีกทั้งยังส่งเสริม IQ,EQ น้องๆ ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีเปิดโอกาศธุรกิจในรูปแบบ แฟรนไชส์ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั่วประเทศ และมีบริการหลากหลาย อธิ เช่น คอร์สหุ่นยนต์ (เสาร์,อาทิตย์ After School), สอนวิชาหุ่นยนต์ ในโรงเรียนประถม มัธยม, ค่ายปิดเทอม , ค่ายหุ่นยนต์, จำหน่ายชุดหุ่นยนต์อัจริยะ เลโก้ Mindstorm Ev3 และ กิจกรรมสำหรับเด็ก ด้านหุ่นยนต์ มากมาย

ปณิธาน

1. พัฒนาเด็กนักเรียน มุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้วย สะเต็มศึกษา

2. มุ่งมั่นที่จะ พัฒนาอัจฉริยะภาพ ให้กับเด็กๆ เพราะเชื่อว่า เด็กทุกคน มีศักยภาพ และ พร้อมที่ ฉายแววอัจฉริยะ ถ้าได้รับแนวการสอน ที่ถูกต้อง

3. เชื่อว่าการให้ การตอบแทนสังคม จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่เปียมสุข

4. สอนเด็กด้วยความรัก และ ส่งเสริมให้เด็กเชื่อมั่น และ เคารพตนเอง

5. ส่งเสริมสังคมที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ

วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำใน การพัฒนาทักษะเด็ก วัยเรียนในประเทศไทย และในเอเชีย ด้วยสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนากระบวนการสอน ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

3. ขยายโอกาส การเรียนรู้ด้าน Stem Education ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไปทั่วประเทศ

4. ขยายโอกาส การเรียนการสอนเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไปทั่ว Asia ด้วยระบบ แฟรนไชส์ มาตรฐาน

พันธกิจ 

1. สอน เสริม สร้าง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการดึงอัจฉริยะภาพ อย่างเป็นธรรมชาติ

2. พัฒนาสื่อการสอน เชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงศักยภาพเด็ก

3. ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) / STEM Education

4. จำหน่ายชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่การทำหน้าที่จำหน่าย แต่ยังให้ความรู้ คำแนะนำ ร่วมถึงประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้หุ่นยนต์

5. สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เด็กๆ และ สังคม จะได้รับจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เรียนวิชาหุ่นยนต์ และ ช่องทางอาชีพด้านหุ่นยนต์

6. เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน ให้ระบบการศึกษาของไทย ให้ความสำคัญกับทักษะที่เด็กจะได้รับ ได้ฝึกฝน มากกว่าการท่องจำ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านมาลงมือปฏิบ้ติเพิ่มขึ้น

กิจกรรมด้าน หุ่นยนต์ และ เลโก้ ที่ Raise Genius School มีเปิดสอน

1.สอน วิชาหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ ในโรงเรียนประถม มัธยม แบบตัดเกรด ,แบบ After School ,แบบ คาบชุมนุม

2. สอนเสริมทักษะเด็ก ผ่านการเรียน ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ณ. สาขาต่างๆ ของ Raise Genius School ทั้งรอบวันเสาร์, อาทิตย์ หรือ รอบ ค่ายปิดเทอม วันอังคาร ถึง ศุกร์ ทั้งรอบเด็กนักเรียนไทย และ รอบเด็กนักเรียนนานาชาติ

3. จัด ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายนวัตกรรม สำหรับเด็ก ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และ อาชีวะ

4. จำหน่าย ชุดหุ่นยนต์ เพื่อการศึกษา Lego Mindstorm Ev3 และ ของเล่นหุ่นยนต์ Hi-Tech Xiaomi toy block และ รับจัดห้อง Lab หุ่นยนต์

5. จัด กิจกรรมสำหรับเด็ก Workshop Robot สัมมนา เสวนาด้าน การพัฒนาเด็ก

6. สอน Microcontroller & advance Programming & Robot Maker for kids ด้วย Arduino & Raspbery Pi

7. อบรมคอร์สเตรียม แข่งขันหุ่นยนต์ WRO FLL ฯลฯ

8. รับผู้สนใจทำศูนย์หุ่นยนต์ในลักษณะ แฟรนไชส์หุ่นยนต์ Raise Genius School ที่ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จุดเด่นและความแตกต่างของเรสจีเนียสสคูล

1. ได้รับการสนับสนุน อย่างเป็นทางการ จากหน่วยงาน เทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลับเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้านที่ปรึกษา

2. ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3. ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ และ Franchise Go INTER จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

4. สอนเด็กๆ ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอน

5. อำนวยการสอน โดยวิศวกรหุ่นยนต์ ที่จบด้านหุ่นยนต์ระดับป.ตรี และ จบด้านหุ่นยนต์โดยตรงระดับ ป.โท จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น้องจะได้รับความรู้ ด้านหุ่นยนต์ที่ถูกต้อง รอบด้าน

6. เรสฯ สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นหลัก ( Mechanic & Programming ) ไม่ได้สอนแค่ โปรแกรมหุ่นยนต์ ดังนั้น น้องจะได้ฝึก การสร้างกลไก ซึ่งเป็นหัวใจของหุ่นยนต์ด้วย ดูตัวอย่างผลงาน ที่ https://www.raisegeniusschool.com/raise-show-time/

7 การเรียน การสอน ของเรสฯ จะไม่เน้นให้เด็กต่อตามแบบ (ยกเว้น Level Raise Foundation) ในคอมพิวเตอร์ แต่จะเน้นต่อตามจินตนาการ ตามโจทย์ เป็นหลัก

8. เรสฯ สอนด้วยระบบ Pooling โดยเด็กแต่ละคนจะสามารถใช้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่จำกัด (ไม่ Block จินตนาการ) และ คุณครูนั่งประกบ นั่งสอนใกล้ๆ กัน

9. เน้นการ Present ผลงาน เพื่อการประเมินน้องๆ ร่วมกับผู้ปกครอง

10. จัดงาน,หาเวที ให้น้องๆ ของเรสฯได้ไปแสดงออก เช่น งานวันเด็ก, งานเปิดโลกหุ่นยนต์กับ Seacon, งานโชว์ผลงานที่ TKpark, งานประจำปีที่จามจุรีสแควร์ ฯลฯ ปีละเกือบ 10 กิจกรรม

11. ฝึกเด็กให้เด็กทำงานเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเอง

12. ครอบคลุม ในด้านกิจกรรม การทำหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก เช่น สอน เลโก้ หุ่นยนต์รอบเสาร์อาทิตย์, สอนวิชา หุ่นยนต์ ในโรงเรียน ประถม มัธยม ต่างๆ, จัด ค่ายหุ่นยนต์ , โค๊ชหุ่นยนต์  จัด แข่งขันหุ่นยนต์ และ Franchise ศูนย์หุ่นยนต์

13. เน้นสอดแทรกความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) / สะเต็มศึกษา

14. เปิดดำเนินการ สถาบัน เพื่อพัฒนาเด็ก ด้วยการสร้างหุ่นยนต์อย่างครอบคลุม บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่ปี 2011

ผลงานที่ผ่านมา

ด้านการสอนวิชา หุ่นยนต์ , ค่ายหุ่นยนต์ , แนะแนวการศึกษาต่อแนะแนวอาชีพ , โชว์หุ่นยนต์ และ คอร์สเตรียม แข่งขันหุ่นยนต์

 • Teach Robotics Subject at Mathayom Wat Makutkasat School.
 • Teach Robotics Subject at Nawamintrachutid Satriwittaya School.
 • Teach Robot After School at Nawamintrachutid Satriwittaya School.
 • Teach Robot After School at Suankulab Wittayalai Thonburee School.
 • Teach Robot After School at Beconhouse Yamsa-ard
 • Coach Robot Team for Assumption College English Program (ACEP).
 • Coach Robot Team for Assumption Samutprakarn School.
 • Coach Robot Team for Mathayom Wat Makutkasat School.
 • Coach Robot Team for Nawamintrachutid Satriwittaya School.
 • Robot Camp at Assumption College English Program (ACEP). 2015
 • Robot Camp at  St.Francis Xavier Convent School.
 • Robot Camp at  Meta International School.
 • Robot Camp at Assumption College English Program (ACEP). 2017
 • Robot Camp at ฺBerkeley International School
 • Robot Camp at Brighter Future International  School
 • Robot Camp at Dhipaya insurancePublic Company
 • Innovation Camp at PTT Youth camp 2015
 • Education & Career Guidance at Ramkhamhaeng University Demonstration School
 • Education & Career Guidance at Saipanya School
 • Robot show at Buranasuksa School
 • Robot show at Matthayom Wat Nongkhaem School
 • ฯลฯ

ด้าน การประชาสัมพันธ์ออกรายการ TV, นิตยสาร

 • รายการ เพื่อนคู่คิด ทาง Thai Tv สีช่อง 3 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
 • รายการ Wisdom World
 • รายการ SME Clinic
 • รายการ Smart SME
 • หนังสือ เส้นทางเศรษฐี
 • หนังสือ อุตสาหกรรมสาร
 • หนังสือ Franchise Guru
 • ฯลฯ

ด้าน การแข่งขันหุ่นยนต์ ( Robot Competition )

 • ขนะเลิศ ได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO2013
 • ได้เหรียญเงินระดับเขต และ เหรียญทองแดง ระดับภาค ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
 • ได้ Project Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2014
 • ได้ Innovation Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2015
 • ฯลฯ

ด้าน นวัตกรรม

NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 • ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 84 พรรษามหาราชันย์ จาก ( SIPA )
 • ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จาก สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA )

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในนวัตกรรม 3D Elearning สำหรับการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทำให้การเรียนรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากสำหรับเด็กๆนะครับ ขอขอบพระคุณครับ

ด้าน กิจกรรมสำหรับเด็ก

 • จัดกิจกรรม Raise Robot มาแล้ว 9 ครั้ง โดยกระจาย สับเปลี่ยนหมุนเวียน สถานที่ ไล่ตั้งแต่
  • พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพ แห่งที่ 2
  • จามจุรีแสควร์
  • ซีคอนแสควร์
  • TK-Park
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • ฯลฯ

ด้าน กิจกรรมเพื่อสังคม และ การตอบแทนสังคม

 • Robot Camp at Teepangkorn Rasmichoti Library.
 • Robot show at Sarasas Prachauthit School
 • ร่วมออกบูธแฟรนไชส์ จากโครงการของ สอบต ณ.งาน แฟรนไชส์ Mundee @ปัตตานี
 • ออกงานวันเด็กที่ ทำเนียบรัฐบาล
 • เผยแพร่บทความ เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ และ การเสริมทักษะเด็ก
 • กิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากติดตามได้ที่ -> กิจกรรมเพื่อสังคมของRaisegeniusschool

ด้าน แฟรนไชส์

 • แฟรนไชส์ มาตรฐาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ (Thailand Franchise Standard)
 • แฟรนไชส์ GO Inter ออกงานแสดง แฟรนไชส์ FLAsia ที่ Marina Bay Sand @ Singapore
 • มีแฟรนไชส์ซี จำนวน 3 ราย คือ สาขา สมัคคี ,สาขา ติวานนท์, สาขา ศรีราชา และ สาขาของสำนักงานใหญ่จำนวน 3 สาขา
 • ได้รับเลือกจากโครงการ SCB ออกบูธแฟรนไชส์ ทั่วประเทศ
 • ฯลฯ

อำนวยการสอน โดย

ครูหนุ่ม ของเด็กๆ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาโท MBA (Marketing) จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาโท Robotic Engineer จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันวิทยาหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO))

  – กรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

  – กรรมการตัดสินส่งนักเรียนอาชีวะศึกษาไปฝึกงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ประเทศนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น

  ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

  – อาจารย์พิเศษวิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ

      – วิทยากรพิเศษ บรรยายด้าน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์

ติดต่อสอบถาม (ครูหนุ่ม) Click : Contact US

————————————————————————————————

พี่เรส และ ทีมงาน Raise Genius School

Video สคูปแนะนำ เรสจีเนียสสคูล
เพื่อนคู่คิด ตอน สถาบันเสริมทักษะ  ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์…: 

เรสจีเนียสสคูลได้ถูกสัมภาษณ์ ออกนิตยสาร “อุตสาหกรรมสาร” ครับ

เสริมทักษะ เด็ก Raise lego Industrial book

Raise เรียน สร้าง หุ่นยนต์ เลโก้ UBI-KMUTT

 

Raise-lego-Industrial-book-600_2 jpegmedium

Raise-lego-Industrial-book-600_3

Raise-lego-Industrial-book-600_4

Raise-lego-Industrial-book-600_5

Raise-lego-Industrial-book-600_6

 

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และ ได้รับการสนับสนุนด้าน นวัตกรรมสื่อการสอน จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เรสจี เนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – See more at: https://www.raisegeniusschool.com/#sthash.XwOetfEH.dpuf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Summary
Article Name
เรียนรู้การ สร้างหุ่นยนต์ และ Robotics Stem Education กับ Raise Genius School
Description
สถาบัน Raise Genius School เป็นผู้นำในด้านการสอนเสริมทักษะเด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญา) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทำให้เด็กได้รับความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน และ ผ่อนคลาย ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ มากกว่า 1000 แบบ
Author
Raise Genius School
raisegeniusschool
Raise Genius School