fbpx

หุ่นยนต์ และ เลโก้ หุ่นยนต์ เสริมทักษะเด็ก ทุกความต้องการด้าน หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ ( สะเต็มศึกษา ) และ เลโก้ ช่วยเสริมความรู้ และ ช่วยเสริมทักษะเด็ก

ทุกความต้องการด้านความรู้เรื่อง หุ่นยนต์ (สะเต็มศึกษา) และเสริมทักษะเด็กด้วย เลโก้ หุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล

นวัตกรรมการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ผ่าน Technology AR ( augmented reality) VR ( Virtual Reality)

สถาบัน Raise Genius School

เป็นผู้นำในด้านการเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ ( สะเต็มศึกษา ค่ายหุ่นยนต์ จำหน่ายชุดหุ่นยนต์ เลโก้ และ อื่นๆ และ สอนเสริมทักษะ เด็กด้วยการเรียนประดิษฐ์ เลโก้หุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ด้วย (ทฤษฎี Constructionism ) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3d eLearning, Augmented Reality, Virtual Reality ทำให้เด็ก ได้รับความรู้ด้าน วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่งเสริม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน ผ่านการเรียนสร้างหุ่นยนต์ทั้งแบบ รายเทอม, After School ( สอนในโรงเรียนประถม มัธยม ), ค่ายสร้างหุ่นยนต์ , สอนเสริมทักษะ ที่สาขา , สอนผ่านระบบห้องเรียนหุ่นยนต์ Online ผ่าน Internet และ แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์

อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่าระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์การ สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนวิชาหุ่นยนต์ มานาน และ ได้รับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ,ด้านแฟรนไชส์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตัวหลักสูตรซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง

Goverment and Private Business Partner

Raise Genius School Supporter, Nation Innovation Agency(OpenInnovation Program) Huawei Accelerator and CEA creative Economy Agency (TCDC) Raise Genius School ได้รับการบ่มเพาะ จากสำนักงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในโครงการ University Business Incubator (UBI) และ ผ่านการอบรมการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เรสจีเนียสสคูล มั่นใจว่าจะสามารถ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เชี่ยวชาญ การออกแบบ และ การสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้พร้อมต่อการเรียนและ การทำงานในยุค ศตวรรษที่ 21 และ ยังพัฒนาน้องๆ ให้เก่งขึ้น ฉายแววอัจฉริยะ พัฒนาการทำงานสอดประสานกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวา อีกทั้งยังส่งเสริม IQ,EQ น้องๆ ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีเปิดโอกาศธุรกิจในรูปแบบ แฟรนไชส์ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั่วประเทศ และมีบริการหลากหลาย อธิ เช่น คอร์สหุ่นยนต์ (เสาร์,อาทิตย์ After School), สอนวิชาหุ่นยนต์ ในโรงเรียนประถม มัธยม, ค่ายปิดเทอม , ค่ายหุ่นยนต์, จำหน่ายชุดหุ่นยนต์อัจริยะ เลโก้ Mindstorm Ev3 และ กิจกรรมสำหรับเด็ก ด้านหุ่นยนต์ มากมาย

ปณิธาน

1. พัฒนาเด็กนักเรียน มุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้วย สะเต็มศึกษา

2. มุ่งมั่นที่จะ พัฒนาอัจฉริยะภาพ ให้กับเด็กๆ เพราะเชื่อว่า เด็กทุกคน มีศักยภาพ และ พร้อมที่ ฉายแววอัจฉริยะ ถ้าได้รับแนวการสอน ที่ถูกต้อง

3. เชื่อว่าการให้ การตอบแทนสังคม จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่เปียมสุข

4. สอนเด็กด้วยความรัก และ ส่งเสริมให้เด็กเชื่อมั่น และ เคารพตนเอง

5. ส่งเสริมสังคมให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ

วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำใน การพัฒนาทักษะเด็ก วัยเรียนในประเทศไทย และในเอเชีย ด้วยสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนากระบวนการสอน ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

3. ขยายโอกาส การเรียนรู้ด้าน Steam Education ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไปทั่วประเทศ

4. ขยายโอกาส การเรียนการสอนเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไปทั่ว Asia ด้วยระบบ แฟรนไชส์ มาตรฐาน

5. พัฒนานวัตกรรมช่วยเสริมทักษะเด็ก

6. พัฒนาสื่อการสอน Digital เพื่อขยายโอกาศในการเข้าถึงความรู้ด้านหุ่นยนต์ให้กับเด็กทั่วประเทศ

พันธกิจ 

1. สอน เสริม สร้าง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการดึงอัจฉริยะภาพ อย่างเป็นธรรมชาติ

2. พัฒนาสื่อการสอน เชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงศักยภาพเด็ก

3. ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) / STEM Education

4. จำหน่ายชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่การทำหน้าที่จำหน่าย แต่ยังให้ความรู้ คำแนะนำ ร่วมถึงประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้หุ่นยนต์

5. สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เด็กๆ และ สังคม จะได้รับจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เรียนวิชาหุ่นยนต์ และ ช่องทางอาชีพด้านหุ่นยนต์

6. เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน ให้ระบบการศึกษาของไทย ให้ความสำคัญกับทักษะที่เด็กจะได้รับ ได้ฝึกฝน มากกว่าการท่องจำ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านมาลงมือปฏิบ้ติเพิ่มขึ้น

กิจกรรมด้าน หุ่นยนต์ และ เลโก้ ที่ Raise Genius School มีเปิดสอน

1.สอน วิชาหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ ในโรงเรียนประถม มัธยม แบบตัดเกรด ,แบบ After School ,แบบ คาบชุมนุม

2. สอนเสริมทักษะเด็ก ผ่านการเรียน ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ณ. สาขาต่างๆ ของ Raise Genius School ทั้งรอบวันเสาร์, อาทิตย์ หรือ รอบ ค่ายปิดเทอม วันอังคาร ถึง ศุกร์ ทั้งรอบเด็กนักเรียนไทย และ รอบเด็กนักเรียนนานาชาติ

3. จัด ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายนวัตกรรม สำหรับเด็ก ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และ อาชีวะ

4. จำหน่าย ชุดหุ่นยนต์ เพื่อการศึกษา Lego Mindstorm Ev3 และ ของเล่นหุ่นยนต์ Hi-Tech Xiaomi toy block และ รับจัดห้อง Lab หุ่นยนต์

5. จัด กิจกรรมสำหรับเด็ก Workshop Robot สัมมนา เสวนาด้าน การพัฒนาเด็ก

6. สอน Microcontroller & advance Programming & Robot Maker for kids ด้วย Arduino & Raspbery Pi

7. อบรมคอร์สเตรียม แข่งขันหุ่นยนต์ WRO FLL ฯลฯ

8. รับผู้สนใจทำศูนย์หุ่นยนต์ในลักษณะ แฟรนไชส์หุ่นยนต์ Raise Genius School ที่ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

9. อบรม ครูสอนหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ

10. กระจายความรู้ และ นวัตกรรมการสอน ด้วย ห้องเรียนหุ่นยนต์Online 3D eLearning on cloud

11. Re-Skill, Up-Skill แรงงานไทยให้มีความสามารถด้านหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ รวมถึงการ Coding

12. พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ให้กับเด็กอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ

จุดเด่นและความแตกต่างของเรสจีเนียสสคูล

1. ได้รับการสนับสนุน อย่างเป็นทางการ จากหน่วยงาน เทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลับเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้านที่ปรึกษา

2. ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3. ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ และ Franchise Go INTER จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

4. สอนเด็กๆ ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอน Augmented Reality, Virtual Reality, 3D eLearning ฯลฯ

5. อำนวยการสอน โดยวิศวกรหุ่นยนต์ ที่จบด้านหุ่นยนต์ระดับป.ตรี และ จบด้านหุ่นยนต์โดยตรงระดับ ป.โท จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น้องจะได้รับความรู้ ด้านหุ่นยนต์ที่ถูกต้อง รอบด้าน

6. เรสฯ สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นหลัก ( Mechanic & Programming ) ไม่ได้สอนแค่ โปรแกรมหุ่นยนต์ ดังนั้น น้องจะได้ฝึก การสร้างกลไก ซึ่งเป็นหัวใจของหุ่นยนต์ด้วย ดูตัวอย่างผลงาน ที่ https://www.raisegeniusschool.com/raise-show-time/

7 การเรียน การสอน ของเรสฯ จะไม่เน้นให้เด็กต่อตามแบบ (ยกเว้น Level Raise Foundation) ในคอมพิวเตอร์ แต่จะเน้นต่อตามจินตนาการ ตามโจทย์ เป็นหลัก

8. เรสฯ สอนด้วยระบบ Pooling โดยเด็กแต่ละคนจะสามารถใช้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่จำกัด (ไม่ Block จินตนาการ) และ คุณครูนั่งประกบ นั่งสอนใกล้ๆ กัน

9. เน้นการ Present ผลงาน เพื่อการประเมินน้องๆ ร่วมกับผู้ปกครอง

10. จัดงาน,หาเวที ให้น้องๆ ของเรสฯได้ไปแสดงออก เช่น งานวันเด็ก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, งานเปิดโลกหุ่นยนต์กับ Seacon, งานโชว์ผลงานที่ TKpark, งานประจำปีที่จามจุรีสแควร์ ฯลฯ ปีละเกือบ 10 กิจกรรม

11. ฝึกเด็กให้เด็กทำงานเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเอง

12. ครอบคลุม ในด้านกิจกรรม การทำหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก เช่น สอน เลโก้ หุ่นยนต์รอบเสาร์อาทิตย์, สอนวิชา หุ่นยนต์ ในโรงเรียน ประถม มัธยม ต่างๆ, จัด ค่ายหุ่นยนต์ , โค๊ชหุ่นยนต์  จัด แข่งขันหุ่นยนต์ และ Franchise ศูนย์หุ่นยนต์

13. เน้นสอดแทรกความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) / สะเต็มศึกษา

14. เปิดดำเนินการ สถาบัน เพื่อพัฒนาเด็ก ด้วยการสร้างหุ่นยนต์อย่างครอบคลุม บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่ปี 2011

15. เปิดสอน Level เด็กประถม (พัฒนาบุคลิก นักประดิษฐ์หุ่นยนต์)  มัธยมต้น (ค้นหาแนวความถนัด ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขั้นซับซ้อน) มัธยมปลาย (เตรียมเข้าวิศวะ หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ผ่านการสร้างประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์ และ พัฒนา porfolio ของตน

16. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ จำนวนมาก มาอย่างต่อเนื่อง

 • 2012 : ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมสื่อการสอน จากโครงการ 84 พรรษามหาราชัน จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA
 • 2016 : ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • 2016 : ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมสื่อการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ จากโครงการ Coupon นวัตกรรม จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • 2018 : ได้รับการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ Raise Genius School ผ่านรายการ บ่ายโมงตรงประเด็น ทางช่อง ThaiPBS และ รายการ GoodFoodGoodMood ทางช่อง Mcot
 • 2018 : ได้รับการสนับสนุนจาก SMEBANK
 • 2019 : ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมสื่อการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ จากโครงการ OpenInnovation จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • 2019 : ได้รับการสนับสนุนด้าน Cloud & AI Service จากโครงการ Huawei Cloud Accelerator Program เพื่อพัฒนานวัตกรรม
 • 2020 : ได้รับการสนับสนุนด้าน Brand Development จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)

Raise Genius สอนอะไร

Disciplines of robotic
ผลงานที่ผ่านมา

ด้านการสอนวิชา หุ่นยนต์ , ค่ายหุ่นยนต์ , แนะแนวการศึกษาต่อแนะแนวอาชีพ , โชว์หุ่นยนต์ และ คอร์สเตรียม แข่งขันหุ่นยนต์

 • Teach Robotics Subject at Mathayom Wat Makutkasat School.
 • Teach Robotics Subject at Mathayom Wat Makutkasat School.
 • Teach Robotics Subject at Nawamintrachutid Satriwittaya School.
 • Teach Robot After School at Nawamintrachutid Satriwittaya School.
 • Teach Robot After School at Suankulab Wittayalai Thonburee School.
 • Teach Robot After School at Beconhouse Yamsa-ard
 • Teach Robot After School at Assumption College English Program (ACEP).
 • Coach Robot Team for Sukhondheerawidh School
 • Coach Robot Team for Assumption College English Program (ACEP).
 • Coach Robot Team for Assumption Samutprakarn School.
 • Coach Robot Team for Mathayom Wat Makutkasat School.
 • Coach Robot Team for Nawamintrachutid Satriwittaya School.
 • Robot Workshop at Mathayom Watsing School.
 • Robot Workshop at Sarawittaya School.
 • Robot Workshop at Assumption College Thonburi (2020)
 • Robot Camp at Samkhok (Pathumthani)  School.
 • Robot Camp at Bangkok Biligual Bangkok 2018
 • Robot Camp at Assumption College English Program (ACEP). 2015
 • Robot Camp at  St.Francis Xavier Convent School.
 • Robot Camp at  Meta International School.
 • Robot Camp at Assumption College English Program (ACEP). 2017
 • Robot Camp at ฺBerkeley International School
 • Robot Camp at Brighter Future International  School
 • Robot Camp at Dhipaya insurancePublic Company
 • Innovation Camp at PTT Youth camp 2015
 • Education & Career Guidance at Ramkhamhaeng University Demonstration School
 • Education & Career Guidance at Saipanya School
 • Robot show at Kids Day ThaiPBS (2020)
 • Robot show at Bangkok Maker Faire (2020)
 • Robot show at Buranasuksa School
 • Robot show at Matthayom Wat Nongkhaem School
 • Innovation Show Case at Thailand Nation Startup Exhibition(2019)
 • etc.

ด้าน การประชาสัมพันธ์ออกรายการ TV, นิตยสาร

 • รายการ GoodFoodGoodMood ทางช่อง Mcot
 • รายการ บ่างโมงตรงประเด็น ทาง ช่อง ThaiPBS
 • รายการ WeekEnd Life Kids ทาง ช่อง 3 Family
 • รายการ ล่าท้าเด็ก ทาง ช่อง 3 Family
 • รายการ เพื่อนคู่คิด ทาง Thai Tv สีช่อง 3 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
 • รายการ Wisdom World
 • รายการ SME Clinic
 • รายการ Smart SME
 • หนังสือ เส้นทางเศรษฐี
 • หนังสือ อุตสาหกรรมสาร
 • หนังสือ Franchise Guru
 • ฯลฯ

ด้าน การแข่งขันหุ่นยนต์ ( Robot Competition )

 • ขนะเลิศ ได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO2013
 • ได้เหรียญเงินระดับเขต และ เหรียญทองแดง ระดับภาค ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
 • ได้ Project Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2014
 • ได้ Innovation Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2015
 • ได้ Entrepreneur Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2016
 • ได้ STEM Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2017
 • ได้ Rookie Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2018
 • ได้ Second Place Core Value Award ในการในการแข่งขันหุ่นยนต์ FLL2020 (Coach โรงเรียนสุคนธีรวิทย์)
 • ฯลฯ

ด้าน นวัตกรรม

NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 • ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 84 พรรษามหาราชันย์ จาก ( SIPA )
 • ได้รับการสนับสนุนโครงการ คูปอง นวัตกรรม จาก สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA )
 • ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมสื่อการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ จากโครงการ OpenInnovation จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในนวัตกรรม 3D Elearning , Augmented Reality สำหรับการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทำให้การเรียนรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากสำหรับเด็กๆนะครับ ขอขอบพระคุณครับ

ด้าน กิจกรรมสำหรับเด็ก

 • จัดกิจกรรม Raise Robot มาแล้ว 13 ครั้ง โดยกระจาย สับเปลี่ยนหมุนเวียน สถานที่ ไล่ตั้งแต่
  • หอสมุดเมืองกรุงเทพ มหานคร (แยกคอกวัว)
  • พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพ แห่งที่ 2
  • จามจุรีแสควร์
  • ซีคอนแสควร์
  • TK-Park
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • ฯลฯ

ด้าน กิจกรรมเพื่อสังคม และ การตอบแทนสังคม

 • Robot Camp at Teepangkorn Rasmichoti Library.
 • Robot show at Sarasas Prachauthit School
 • ร่วมออกบูธแฟรนไชส์ จากโครงการของ สอบต ณ.งาน แฟรนไชส์ Mundee @ปัตตานี
 • ออกงานวันเด็กที่ ทำเนียบรัฐบาล, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • เผยแพร่บทความ เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ และ การเสริมทักษะเด็ก
 • กิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากติดตามได้ที่ -> กิจกรรมเพื่อสังคมของRaisegeniusschool

ด้าน แฟรนไชส์

 • แฟรนไชส์ มาตรฐาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ (Thailand Franchise Standard)
 • แฟรนไชส์ GO Inter ออกงานแสดง แฟรนไชส์ FLAsia ที่ Marina Bay Sand @ Singapore
 • มีแฟรนไชส์ซี จำนวน 4 ราย คือ สาขา สมัคคี ,สาขา ติวานนท์, สาขา ศรีราชา , สาขา หาดใหญ่ และ สาขาของสำนักงานใหญ่จำนวน 3 สาขา
 • ได้รับเลือกจากโครงการ SCB ออกบูธแฟรนไชส์ ทั่วประเทศ
 • ฯลฯ

อำนวยการสอน โดย

ครูหนุ่ม ของเด็กๆ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาโท MBA (Marketing) จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาโท Robotic Engineer จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันวิทยาหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO))

  – กรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

  – กรรมการตัดสินส่งนักเรียนอาชีวะศึกษาไปฝึกงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ประเทศนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น

  ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

  – อาจารย์พิเศษวิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ

      – วิทยากรพิเศษ บรรยายด้าน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์

      – กรรมการตัดสินการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตการศึกษา

ติดต่อสอบถาม (ครูหนุ่ม) Click : Contact US

————————————————————————————————

พี่เรส และ ทีมงาน Raise Genius School

Video สคูปแนะนำ เรสจีเนียสสคูล
เพื่อนคู่คิด ตอน สถาบันเสริมทักษะ  ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์…: 

[embedplusvideo height=”300″ width=”400″ editlink=”http://bit.ly/1SRpeJd” standard=”http://www.youtube.com/v/7b1dJMXSqOE?fs=1″ vars=”ytid=7b1dJMXSqOE&width=400&height=300&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9837″ /]

เรสจีเนียสสคูลได้ถูกสัมภาษณ์ ออกนิตยสาร “อุตสาหกรรมสาร” ครับ

เสริมทักษะ เด็ก Raise lego Industrial book

Raise เรียน สร้าง หุ่นยนต์ เลโก้ UBI-KMUTT

 

Raise-lego-Industrial-book-600_2 jpegmedium

Raise-lego-Industrial-book-600_3

Raise-lego-Industrial-book-600_4

Raise-lego-Industrial-book-600_5

Raise-lego-Industrial-book-600_6

 

 • เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เรสจีเนียสสคูลได้รับการสนับสนุนด้าน นวัตกรรมสื่อการสอน จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • เรสจีเนียสสคูลได้รับการสนับสนุนด้าน Brand Development  จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)
เรสจี เนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – See more at: https://www.raisegeniusschool.com/#sthash.XwOetfEH.dpuf