Course Team Building for World Robot Olympic (WRO) 2018 Competition (แข่งขันหุ่นยนต์ WRO แข่งเลโก้หุ่นยนต์).

แข่งขันหุ่นยนต์ คอร์สนี้ รับน้องตั้งแต่ 9 ขวบ -19 ปี นะครับ

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมทีม แข่งเลโก้ หุ่นยนต์ World Robot Olympic 2018

(อบรมเตรียมแข่งพฤษภาคม 2018 ปี แข่งขันเดือน กันยายน)

WRO 2018 poster

 

หลักการและเหตุผล World Robot Olympic 

เป็นที่แน่ชัดมากขึ้นว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น และในอนาคตจะยิ่งทวีความสำคัญทั้งต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และการศึกษามากยิ่งขึ้น ประกอบกับ นโยบาย Industrial 4.0 ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันผลักดัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็ยิ่งตอกย่ำให้เห็นถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งการศึกษาและพัฒนาเด็ก ถือเป็นต้นทางในการสร้างนักนวัตกรรมในอนาคต เพื่อตอบสนองการมาถึงของ Edge of Robotics

ปัจจุบันการแข่งขันหุ่นยนต์ (โดยเฉพาะ แข่งเลโก้ หุ่นยนต์) ได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ เอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งได้เกิดอย่างแพร่หลายในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการสร้างหุ่นยนต์ สั่งสมประสบการณ์การทำทีมและการแข่งขัน ทั้งยังจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ และพัฒนาทักษะและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จึงเห็นควรให้มีการจัดทีมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในสนาม WRO (World Robot Olympic) ประจำปีนี้

การจัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ถือเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน Raise Genius School เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการเรียนตามทฤษฎี Constructionism (เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง) ที่ทางสถาบันใช้พัฒนาเด็กนักเรียนนั้นเอง

 raise wro poster 2 of 2 web ( แข่งขันหุ่นยนต์ )

จุดประสงค์ของโครงการ

 1. ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำทีมและการแข่งขันหุ่นยนต์ (แข่งเลโก้ ชุดหุ่นยนต์ NXT, EV3) ในระดับชาติและนานาชาติ
 2. เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนในพื้นฐานด้านการออกแบบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และ ความรู้ต่างๆที่จำเป็นในการแก้โจทย์ภารกิจ
 3. เพื่ออบรมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้จักแก้ปัญหา มีความเป็นผู้นำ และ ผู้ตาม
 4. สร้างความภาคภูมิใจและยอมรับในตนเอง ผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจน ทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ

ที่มา WRO

World Robot Olympiad (WRO) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ในด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ใช้หุ่นยนต์จาก บริษัทเลโก้มาทำการแข่งขันกันในระดับ ประเทศและนานาชาติ โดยการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันในระดับประถมและมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

การแข่งขันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทั้งกฎกติกาการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในประเทศไทยเองก็เคยมีการจัดการแข่งขันแล้วครั้งหนึ่ง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นที่ เมือง Doha ประเทศ การ์ต้า และในปีนี้จัดขึ้นที่ ประเทศ India

raise wro poster 2016 1

raise wro poster 2016 2

raise wro poster 2016 3

raise wro poster 2016 4

raise wro poster 2016 5

raise wro poster 2016 6

raise wro poster 2016 7

raise wro poster 2016 8

 

Theme แข่งเลโก้ WRO 2018

 • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี : Elementary  Level  (พ.ศ.เกิดของน้องอยู่ระหว่าง 2549-2552)

 

 • รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (อายุ 13 – 15 ปี) = Junior Level  (พ.ศ.เกิดของน้องอยู่ระหว่าง 2546-2558)

 

 • โครงงานความคิดสร้างสรรค์

lego robot football

กลุ่มเป้าหมาย

 1. น้องๆ ที่สนใจการทำทีมแข่งขัน
 2. น้องๆ อายุตั้งแต่ 9 ปี แต่ไม่เกิน 19 ปี
 3. น้องๆ ที่มีเวลาซ้อมทำทีมแข่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. น้องๆ ได้รับประสบการณ์การ แข่งเลโก้ หุ่นยนต์ ระดับประเทศ
 2. น้องๆ ได้รับความรู้ด้านการ สร้างหุ่นยนต์ แก้โจทย์ภาระกิจ
 3. น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม น้ำใจนักกีฬา วิถีการ แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ
 4. น้องๆ ได้ฝึกวินัยการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 5. น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมกับการเรียนหุ่นยนต์ระดับสูงต่อไป

ประมาณการ ช่วงเวลาอบรมและแข่งขัน (ตามตารางแนบ)

 • เริ่มรวบร่วมทีม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2018
 • อบรมเตรียมทีม พฤษภาคม ถึง กันยายน 2018
 • แข่งขัน ประมาณ เดือน กันยายน 2018

ผลงานน้องๆ ในการ แข่งขันหุ่นยนต์ WRO ที่ผ่านมา

แชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทย WRO2013 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รุ่น 12 ปี

Raise lego Winner WRO2013 600

 

สอบถาม และ สมัคร Course เตรียมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2018 ได้ที่ Click -> Contact Us

ครูหนุ่ม 

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Course Team Building for First Lego League (FLL) 2017-2018 Competition.

แข่งขันหุ่นยนต์ คอร์สนี้ รับน้องตั้งแต่ 9 ขวบ -16 ปี นะครับ

 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League 2017

(อบรมเตรียมแข่งปลายปี แข่งต้นปีหน้า เดือนมีนาคม

League FLL First Lego 2017 _2018 Poster Announce1

raise_fll_pr_poster1_2016_facebook

fll-first-lego-leagueหลักการและเหตุผล First Lego League

First lego League(FLL) คือ ลีค ความคิดสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก ผ่านการประดิษฐ์ โครงงานหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก 9 – 16 ปี ที่ยิ่งใหญ่ และ มีประวัติยาวนาน FLL คือ สนามที่ให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ ความตื่นเต้น ในโครงงาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มิเพียงเท่านั้น FLL ยังมอบการเรียนรู้ คุณค่าแห่งการทำงานเป็นทีม และ การเพิ่มทักษะชีวิตต่างๆ ซึ่งในหนึ่งทีม ประกอบด้วยสมาชิก ไม่เกิน 10 คน บวกโค๊ท 1 ท่าน ใน FLL เด็กๆ จะเป็นผู้คิด สร้าง บริหาร แก้ปัญหา ด้วยทีมของตนเอง เกือบทั้งหมด โดยมีโค๊ท เป็นผู้แนะนำ และสร้างประสบการณ์ ตามแนวทางของ FLL (Core Value)

FLL Theme ในแต่ละปี ทางผู้จัดการแข่งขันระดับโลก จะเป็นผู้กำหนด หัวข้อความสนใจ (Theme) เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักและหาวิธีแก้ปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งในปีนี้ 2016 ทางผู้จัดได้ประกาศ Theme หลักอย่างเป็นทางการ นั้นคือ

2017 HYDRO Dynamics (วัธจักรน้ำกับชีวิต)

 

Finding better ways to manage our trash

ค้นหาวิธีจัดการน้ำ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และ จำเป็นต่อทุกชีวิตบนโลก มนุษย์ใช้ทรัพยากรณ์น้ำอย่างขาดความระมัดระวัง และความตระหนัก นำมาซึ่งความวิตกกังวลถึง ปริมาณน้ำว่าจะพอเพียงต่อการบริโภค และ การอุปโภคต่อไปหรือไม่ มีอีกหลายมุมของโลกที่มนุษย์ยังขาดแคลนน้ำ และมีหลายส่วนที่คุณภาพน้ำไม่ดี ไม่สะอาด และมีแนวโน้มจะวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ

FIRST LEGO League มุ่งหวังสร้างความรับรู้ถีึงปัญหาน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาของคนทุกคนบนโลก เราต้องการให้เด็ก ใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ในการช่วยกันคิดโครงงาน วิจัย ประดิษฐ์ ทดลอง และนำเสนอ โครงงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาวะขาดแคลนน้ำของโลกใบนี้

Registration open in some countries. Check your country link for more information.

We’re not talking trash – we’re cleaning it up!  In the 2015 FIRST® LEGO® League TRASH TREKSM Challenge, more than 233,000 children ages 9 to 16* from over 80 countries will explore the fascinating world of trash.  From collection, to sorting, to smart production and reuse, there is more to your trash than meets the eye.  Join FIRST LEGO League teams on a Trash Trek to discover the hidden (or not so hidden) world of trash!


FIRST LEGO League (FLL®) challenges kids to think like scientists and engineers.  During the TRASH TREKSM season, teams will choose and solve a real-world trash problem in the Project.  They will also build, test, and program an autonomous robot using LEGO MINDSTORMS® technology to solve a set of missions in the Robot Game.  Throughout their experience, teams will operate under FLL’s signature set of Core Values, celebrating discovery, teamwork, and Gracious Professionalism®.

*9-14 in the US, Canada, and Mexico

– See more at: http://www.firstlegoleague.org/challenge/2015trashtrek#sthash.92dZW4HI.dpuf

Credit : https://www.first-lego-league.org/en/2017/hydrodynamics.html#1

ภาพประวัติ อันยาวนานของ FLL ในปีที่ผ่านๆ มา

fll แข่งขันหุ่นยนต์ 1
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 1
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 2
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 2
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 3
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 3

 

fl แข่งขันหุ่นยนต์ 4
fl แข่งขันหุ่นยนต์ 4
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 5
fll แข่งขันหุ่นยนต์ 5

ภาระกิจ ของ FLL

FLL-mission แข่งขันหุ่นยนต์

ภาระกิจของ FLL ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทซึ่งทุกทีมจะต้องลงแข่ง ทั้ง 4 ประเภทนี้ ได้แก่

 1. Robot Game (Performance)
 2. Project (โครงงานความคิดสร้างสรรค์)
 3. Design (ออกแบ่บสร้างสรรค์ เชิง วิศวกรรม และ วิทยาศาสตร์)
 4. Core Values (ค่านิยมตามแนวทางของ FLL)

กลุ่มเป้าหมาย

 1. น้องๆ ที่สนใจการทำทีมแข่งขัน
 2. น้องๆ อายุตั้งแต่ 9 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี
 3. น้องๆ ที่มีเวลาซ้อมทำทีมแข่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. น้องๆ ได้รับประสบการณ์การ แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประเทศ
 2. น้องๆ ได้รับความรู้ด้านการ สร้างหุ่นยนต์ แก้โจทย์ภาระกิจ
 3. น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม น้ำใจนักกีฬา วิถีการ แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ
 4. น้องๆ ได้ฝึกวินัยการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 5. น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมกับการเรียนหุ่นยนต์ระดับสูงต่อไป

ประมาณการ ช่วงเวลาอบรมและแข่งขัน (ตามตารางแนบ)

 • เริ่มรวบร่วมทีม ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2017
 • อบรมเตรียมทีม ธันวาคม 2017 ถึง มีนาคม 2018
 • แข่งขัน ประมาณ เดือน มีนาคม 2018

ผลงานน้องๆ ในการ แข่งขันหุ่นยนต์ FLL ที่ผ่านมา

เรสจีเนียสสคูล ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Team EXP. ทุกคน ที่ได้รับรางวัล Competitor Award จากการแข่ง First Lego League ครับ ดูจากรูปแล้ว ไม่ต้องบอกว่าน้องๆ ดีใจ และ ภูมิใจ มากแค่ไหน คุ้มค่ากับความเหนื่อย ความทุ่มเท ที่ผ่านมานะครับ ขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่น้องทุกคนด้วย ที่สนับสนุนเต็มที่ ในสิ่งที่น้องรัก ขอบคุณอีกครั้งครับ

ภาพความประทับใจ แข่งขันหุ่นยนต์ fll 2015
เย้ๆ Show รางวัล

ภาพความประทับใจ แข่งขันหุ่นยนต์ fll 2015
รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ภาพความประทับใจ แข่งขันหุ่นยนต์ fll 2015
ความคิดสร้างสรรค์ในการ Post ท่า 555

ภาพความประทับใจ แข่งขันหุ่นยนต์ fll 2015
คุณพ่อคุณแม่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ภาพความประทับใจ แข่งขันหุ่นยนต์ fll 2015 สุดยอดอะ
[/caption] 

น้องๆ ของเรสจีเนียสสคูล ได้รางวัล Innovation Award
ในรายการชิงแชมป์ แข่งขันหุ่นยนต์ ประเทศไทย FLL2014

raise fll innovation award แข่งขันหุ่นยนต์

น้องๆ จากสถาบันเรสจีเนียสสคูลทั้ง 6 คน เกววิน, ข้าวฟ่าง, เบส, ภูมิ, มิกกี้, พี ทุ่มแทกันมามากตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ วิธีสร้างหุ่นยนต์ ตามด้วยหัดทำ หุ่นยนต์เดินตามเส้น กว่าจะเข้าที่เข้าทางกับการ เรียนเขียนโปรแกรม พื้นฐาน ก็หนักหน่วงกันมาก พี่เรส เห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจ ของการเตรียมตัว แข่ง หุ่นยนต์ ในครั้งนี้จริงๆ ครับ แม้ว่าแต่ละคนนิสัยต่างกันมาก มาจากต่างโรงเรียน ฝีมือไม่เท่ากัน แต่ก็พยายามปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีครับ พยายามต่อไปนะครับการ แข่งขันหุ่นยนต์ เป็ตแค่จุดเริ่มต้น นะครับ

 

ได้รางวัลที่ 1 Project Award ชิงแชมป์ แข่งขันหุ่นยนต์ ประเทศไทย FLL2013

แข่งขันหุ่นยนต์ Acep FLL 2013

 เห็นเด็กๆที่เข้าร่วมทีม แข่ง หุ่นยนต์ ได้รางวัลครูบู๊ งและมิส ก็หายเหนื่อยครับ กว่าจะถึงวันที่ได้รับรางวัล น้องๆ เรียนรู้ วิธีสร้างหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ กันอย่างเหนื่อย เล่นบ้าง อะไรบ้าง ครูบุ๊งดุบ้าง อบรมบ้าง ก็เพื่อ ต้องการให้เด็กๆ มีวินัย กับเป้าหมาย ของตนเอง นะครับ สุดท้ายทุกคนก็ได้สำเร็จ ดีใจฝุดๆ ด้วยครับ

ที่ 3 Project Award ชิงแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทย FLL2012

  Raise_lego_FLL_award_600

น้อง ฟิน น้องปาล์ม น้องภูเขา น้องเพชร น้องมอล ฯลฯ เข้าร่วมการ แข่งขันหุ่นยนต์ FLL แม้ว่าแต่ละคนจะมาจากต่างโรงเรียนกัน แต่ก็ช่วยเหลือกันได้ดีมากครับ ทำได้แล้วนะครับ ดีใจด้วยครับ ยิ่งเป็นปีแรกที่ เรสจีเนียสสคูล ส่งน้องๆ เข้าแข่งขันซะด้วย มีขรุขระเยอะ ในการเตรียมการ ขอบคุณ สำหรับความ อลุมอลวย ของน้องๆ และ ของคุณพ่อคุณแม่น้องๆ ทุกคน ไม่มีใครสมบูรณ์

สำหรับรางวัลและความภาคภูมิใจอื่นๆ ที่เรสจีเนียสสคูลได้รับ Click -> แข่งหุ่นยนต์

______________________

สอบถาม และ สมัคร Course เตรียมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ FLL 2015 ได้ที่ Click -> Contact Us

ครูหนุ่ม 

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

 

 

Summary
User Rating
3 based on 17 votes
Service Type
คอร์ส อบรมเตรียมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ FLL ,WRO(แข่งเลโก้ หุ่นยนต์)
Provider Name
Raise Genius School
Area
bangkok,thailand,asia
Description
คอร์ส อบรมเตรียมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ ( FLL ) , ( WRO ) (แข่งเลโก้ หุ่นยนต์) น้องๆ ได้รับประสบการณ์ ใบ Certificate และ ความรู้ผ่านในการแข่งขันหุ่นยน
URL