Course: อบรมทีมแข่งขันหุ่นยนต์

และโครงงานระดับประถม มัธยม

Raise-advise-and-coach1-300x225jpegmedium

หลักสูตร อบรมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ เน้นให้เด็กนักเรียนทำงาน บนพื้นฐาน ของการคิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ทดลอง และ ทำงานเป็นทีม โดยจำลองรูปแบบการทำงาน Project งานวิจัยใน ระดับชั้น ป.ตรี ป.โท มาประยุกต์ใช้กับระดับชั้น ประถม และ มัธยม 

การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Advise โดยลักษณะนี้ นักเรียนจะทำโครงงาน หรือ ซ้อมสนามแข่งขันด้วยตนเองทั้งหมด โดยเมื่อติดปัญหาหรือต้องการคำชี้แนะสามารถนำมาปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยน้องๆ ต้องฝึกต่อ หุ่นยนต์เลโก้ และ ระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง เหมาะกันเด็กโต

2. Coach โดยลักษณะนี้ นักเรียนจะทำโครงงาน หรือ ซ้อมสนามแข่งขันด้วยตนเองทั้งหมด โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้คำแนะนำ คำสอน การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยน้องๆ จะได้รับคำแนะนำ การทำโครงงานเลโก้หุ่นยนต์ จากคุณครูอย่างใกล้ชิด เหมาะกันเด็กเล็ก

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียน สามารถทำงานในลักษณะโครงงานแข่งขัน และ โครงงานความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้นักเรียน สามารถค้นคว้าหาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
 3. เพื่อให้นักเรียน สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และเผชิญกับการแก้ปัญหาได้
 4. เพื่อให้นักเรียน สามารถเพิ่มพูลความรู้ความสามารถในการออกแบบ สร้าง ควบคุม โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้
 5. เพื่อสร้าง ทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน
 6. เพื่อฝึก ความเป็นผู้นำ และผู้ตาม
 7. เพื่อฝึก ทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์เลโก้ และประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามโจทย์ได้
 8. ไม่เน้นผลแพ้ชนะ แต่เน้นได้ประโยชน์ต่างๆ จากการทำโครงงาน

จุดเด่นของทีมงานสอน

 1. อำนวยการสอน จากพี่ๆวิศวกรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเชิงลึกตามเท่าที่น้องต้องการ
 2. สอนจากวิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การทำโครงงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
 3. สามารถสอดแทรก ประสบการณ์และแนะนำแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
 4. อำนวยการสอน ด้วยคณาจารย์ที่เคยเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ทำให้สามารถชีแนะแนวทางการทำโครงงานที่ถูกต้องได้
 5. สอนให้น้องเป็นผู้นำในอนาคต

สื่อการสอน อบรมทีมแข่งขันหุ่นยนต์

ชุด หุ่นยนต์เลโก้ Mindstorm NXT 2.0 , ชุด เลโก้ EV3

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตามความเหมาะสมของโรงเรียน และ นักเรียน เช่น ช่วงเย็น ค่ำ หลังเลิกเรียน ,วันเสาร์อาทิตย์ที่ศูนย์ของสถาบันเรสจีเนียสสคูล หรือโรงเรียนของท่าน

จำนวนเด็กต่อกลุ่ม 2 – 10 คน (แล้วแต่ลีกการแข่งขัน)

สถานทีเรียน ใช้สถานที่ ของทางโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามา หรือ ศูนย์ของสถาบันเรสจีเนียสสคูล

 

 Raise Advise & Coach at อัสสัมชัญสมุทรปราการ 2014

อบรมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

น้องๆ รับฟังเทคนิกและกลยุทธ์ในการทำโครงงานหุ่นยนต์ ด้วยตัว ต่อเลโก้ อย่างตั้งใจ

Raise-advise-and-coach3-300x225jpegmedium

น้องๆ รับฟังคำแนะนำเทคนิกการต่อเลโก้หุ่นยนต์ อย่างใกล้ชิด

 Raise Advise & Coach at อัสสัมชัญ English Campus RAMA II

Raise-advise-and-coach4-300x225jpegmedium

ดีใจด้วยกับน้องๆ ที่ได้รางวัลที่ 1Project Award FLL2014 นะคับ

Raise-advise-and-coach5-300x225jpegmedium

Raise Coach โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ @Raisegenius ประชาอุทิศ

Raise-advise-and-coach6-300x225jpegmedium

น้องๆ ฟังครูแนะนำกลยุทธ์ เทคนิกการต่อหุ่นยนต์เลโก้เพื่อพิชิตโจทย์การแข่งขัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Us

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ครูหนุ่ม

 

สนับสนุนการเรียนรู้ โฆษณา PPC แบบประหยัด โดย Search Monopoly SearchMonopoly

Summary
Service Type
Raise Robot Advise & Coach for competition
Provider Name
Raise Genius School
Area
Bangkok, Sathorn ,Prachaudij. Petchaseam, Tiwanon, Samakkee, Thailand
Description
Teach and advise in coaching style for Robot & Automation competition or contest all around Bangkok and Thailand. Either teach teacher and/or Students.
URL